Prosjektledelse 1
2013-2014 - K1122 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til anerkjente prinsipper og terminologi knyttet til planlegging, oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter
 • Forstå sammenhengen mellom valgt prosjektorganisasjonsform og innholdet i prosjektlederrollen
 • Ha innblikk i teori om situasjonsbestemt ledelse og dens relevans for prosjektledelse
 • Forklare mekanismer og tiltak knyttet til stress-situasjoner
 • Identifisere ulike typer konflikter som kan oppstå i prosjekter og kjenne til konflikthåndteringsteknikker
 • Beskrive sentrale forhold som påvirker og forbedrer lønnsomheten i leveranseprosjekter

Ferdigheter:

 • Gjøre bevisste valg i etablering/organisering av prosjekt
 • Utarbeide detaljerte planer for prosjekter
 • Foreslå innhold i prosjektlederinstruks
 • Etablere system for prosjektoppfølging
 • Beregne konsekvenser og bestemme korrigerende tiltak ved endringer og avvik
 • Overvåke og sikre lønnsomhet i leveranseprosjekter
 • Daglig ledelse av prosjektgruppe

Generell kompetanse:

 • Kommunisere profesjonelt omkring prosjektadministrative forhold

Emnets temaer

 • Prosjektadministrasjon – organisering, ledelse og styring
 • Prosjektstyring – planlegging og oppfølging
 • Organisering og ledelse i prosjekter
 • Økonomi og lønnsomhet i prosjekter
 • Praktisk/teoretisk fagoppgave

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • 3 intensive to-dagers samlinger med presentasjon av teori og metoder samt øvingsoppgaver/diskusjon
 • Øvingsoppgaver i mellomperiode 1 (innlevering)
 • Fagoppgave i mellomperiode 2 (innlevering).  Anvendelse av teori og beskrivelse av konkret løsning på problemstilling ved egen bedrift
 • Kunnskapstester, simulatorøving, ledelsestester og personlighetstest med tilbakemeldinger
 • Internettbasert øvingsarbeid med veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalkarakter er basert på følgende (alle elementene må være bestått):

 • To kunnskapstester, multiple choice, avholdes i kontrollerte former uten hjelpemidler ved starten av samling 2 og 3. Karakter A (best) – F (ikke bestått), disse teller 25% hver (til sammen 50%)
 • Innlevering av fagoppgave etter 2. mellomperiode (ved start samling 3). Karakter A – F, teller 50% av hovedkarakter.
 • Det utstedes delkarakterer og hovedkarakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

50 kontrollspørsmål må besvares og vurderes til "godkjent" (minst 80% må være besvart).

Læremidler

Jarle, Ivar: ”Oppdrags- og prosjektledelse”, del I, II og III, Elforlaget 2009