Byggesaken
2013-2014 - K1174 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnet består av to hoveddeler, «Organisering og gjennomføring av byggeprosesser» og «Kommunal byggesaksbehandling», hvert med sin deleksamen. For å tydeliggjøre innholdet i hvert av delemnene, gis det separate læringsutbytter for disse.

Kunnskap:

Delemne «Organisering og gjennomføring av byggeprosjekter»

Delemnet omhandler de grunnleggende sider ved gjennomføring av et byggeprosjekt, slik som selve prosessen, ulike roller som inngår og aktører som fyller disse rollene samt deres oppgaver og ansvar. 

Etter gjennomført delemne skal studentene ha kunnskap om sentrale roller og aktører som inngår i gjennomføring av byggeprosesser og deres oppgaver og ansvar. Videre skal studentene ha innsikt i privatrettslige forhold som regulerer partenes forhold til hverandre.

Delemne «Kommunal byggesaksbehandling»

Delemnet omhandler de offentlige godkjenningsprosesser som kreves for å gjennomføre et tiltak etter Plan- og bygningsloven, samt det rettslige grunnlaget for disse slik det er hjemlet gjennom forvaltningsretten.

Etter gjennomført delemne skal studentene ha inngående kunnskap om plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal saksbehandling. Videre skal studentene ha god kunnskap om utøvelse av kommunal saksbehandling samt innsikt i Plan- og bygningslovens bestemmelser om arealutnyttelse

Etter gjennomført delemne skal studentene kunne

Ferdigheter:

Delemne «Organisering og gjennomføring av byggeprosjekter»

 • Gjøre rede for de ulike faser som normalt inngår i en byggeprosess, hvilke roller og aktører som inngår samt deres oppgaver og ansvar
 • Beskrive ulike modeller som benyttes til å organisere byggeprosjekter på og hvordan dette påvirker byggherrens ansvar og risiko

Delemne «Kommunal byggesaksbehandling»

 • Vurdere hvilken dokumentasjon som kreves som underlag for saksbehandling av tiltaket
 • Anvende ”ByggSøk-bygning” eller tilsvarende til utarbeidelse av byggesøknader og saksbehandling
 • Gjøre rede for de lovmessige sider ved godkjenning av tiltak og ansvarsrett samt sentrale lover og forskrifter
 • Beskrive strukturen i det offentlige planverk som grunnlag for arealutnyttelse
 • Gjøre rede for grad av utnytting

Generell kompetanse:

 • Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
 • Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form

Emnets temaer

Delemne «Organisering og gjennomføring av byggeprosesser»

 • Byggherrerolla og byggherrens organisasjon
 • Entreprenørens oppgaver og ansvar
 • Grunnleggende entrepriserett; anbud og kontrakt
 • Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Delemne «Kommunal byggesaksbehandling»

 • Forvaltningsrett
 • Arealutnyttelse
 • Saksbehandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Oppstartsamling
 • Nettbasert læring
 • Videoforelesninger
 • Synkron veiledning på nett med lyd og bilde

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Deleksamen «Organisering og gjennomføring av byggeprosjekter»; artikkel basert på litteratur review, teller 33 %
 • Deleksamen «Kommunal byggesaksbehandling»; 3 oppgaver, hvor alle skal være bestått. Endelig karakter settes ut fra en helhetsvurdering av disse oppgavene.  Teller 67 %
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at emnet skal ansees som bestått.

Læremidler

Johansen, Fred (2011), Byggeprosjektet. HiG

Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness, Audvar Os, Helge Skaaraas (2010): Plan- og bygningsrett del 2

Lover, forskrifter og rapporter og artikler