Tilsyn
2013-2014 - K1175 - 15sp

Forutsetter bestått

K1174 Byggesaken eller annen tilsvarende dokumenterbar kompetanse

Forventet læringsutbytte

Emnet består av to hoveddeler, «Byggteknikk» og «Tilsyn», hvert med sin deleksamen. For å tydeliggjøre innholdet i hvert av delemnene, gis det separate læringsutbytter for disse.

Kunnskap:

Delemne «Byggteknikk»

Delemnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som klima, fukt, energi, lyd og brann. Emnet tar også sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen. Delemnet danner grunnlaget for å kunne planlegge og gjennomføre fagtilsyn.

Etter gjennomført delemne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om bygningsmessige problemstillinger knyttet til energi, fukt, brann og lyd og det teoretiske grunnlaget for disse.

Delemne «Tilsyn»

Delemnet «Tilsyn» omfatter alle aktiviteter knyttet til gjennomføring av kommunalt tilsyn i byggesaker.

Etter gjennomført delemne skal studenten ha inngående kunnskap om tilsyn som metode, samt hvordan dette organiseres, gjennomføres og følges opp.

Ferdigheter:

Delemne «Byggteknikk»

Etter gjennomført delemne skal studenten være i stand til å

 • forklare fysiske fenomener som temperatur og varme
 • forklare bygningsfysiske fenomener som energitransport og fukt og hvordan disse påvirker bygningskonstruksjoner
 • beskrive tradisjonelle bygningstekniske løsninger i tilknytning til gulv, vegger og tak
 • gjøre rede for hvilke konsekvenser dårlige bygningstekniske løsninger kan ha på innemiljøet
 • gjøre rede for bestemmelser i Byggteknisk forskrift som angår de løsninger som velges
 • utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger

Delemne «Tilsyn»

 • Planlegge og organisere kommunal tilsynsvirksomhet
 • Gjennomføre dokumenttilsyn og fagtilsyn
 • Utarbeide tilsynsrapporter
 • Utarbeide styringssystem med rutiner som sikrer at fagområdet blir utført i samsvar med myndighetskrav

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å

 • Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
 • Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form

Emnets temaer

Delemne «Byggteknikk»

 • Energibruk i bygninger
 • Fuktproblematikk i bygninger
 • Brann
 • Lyd

Delemne «Tilsyn»

 • Tilsyn som metode for kvalitetsarbeid

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Oppstartsamling
 • Nettbasert læring
 • Videoforelesninger
 • Synkron veiledning på nett med lyd og bilde

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Deleksamen «Byggteknikk»; hjemmeeksamen 24 timer, teller 50 %
 • Deleksamen «Tilsyn»; hjemmeeksamen 24 timer, teller 50 %
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal ansees som bestått.

Videre kreves to individuelle oppgaver.

Læremidler

 • Espedal, Knut Jonas (2011). Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag
 • Ho‐1/2009 (Hus og Helse)
 • Ho‐1/2007 (Energi)
 • Ho‐2/2012 (Tilsyn)
 • Ho‐3/2007 (Brannsikkerhetsstrategi)
 • Hoelsbrekken, Sigurd, Dokumentasjon av brannsikkerhet(ISBN 7043019900988)