Endring- og endringsledelse
2013-2014 - K1192 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper for endring og endringsledelse
 • Ha ferdigheter til å støtte, planlegge og lede endringsprosesser
 • Ha generell kompetanse til å kunne forstå risiko og kunne håndtere risiko i endringsprosesser.

Emnets temaer

 • Fallgruver og kritiske suksessfaktorer
 • Endringens drivkrefter – kaos og kosmos
 • Endringens innhold, omfang, tidsbehov og motstand
 • Endringsstrategier
 • HMS i endringsprosesser
 • Lederadferd og lederrollen
 • Menneskelige reaksjoner og personalhåndtering
 • Planlegging og oppfølging av endringsprosesser
 • Arbeidsmåter for å endre prosesser, struktur og organisering
 • Organisasjonskultur og endring
 • Sentrale bestemmelser i avtaleverk som må oppfylles i endringsprosesser.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Organisasjonsendringer og endringsledelse, Dag Ingvar Jacobsen, Fagbokforlaget, 2006, ISBN 82-450-0179-1
 • Endringsledelse og ledelsesendring, Henstad og Revang, 2006 ISBN: 9788215006413
 • Kaos og kosmos, Steinar Bjartveit og Trond Kjæstad, Kolle forlag, 1996. ISBN 82-4063-003-2

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.