Prosjektarbeid og ledelse
2013-2014 - K1193 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Ha kunnskaper om sentrale prinsipper for prosjektledelse.
 • Ha ferdigheter til å planlegge, organisere, veilede og lede ulike typer prosjekter.
 • Ha generell kompetanse til å kunne anvende metoder og teknikker for å forebygge og redusere risiko og sikre ønskede resultater i forskjellige typer prosjekter.

Emnets temaer

 • Grunnleggende om prosjekt og prosjektledelse
 • Valg av prosjekt- strategisk og taktisk
 • Prosjektets fundament – mandat og interessenter
 • Overordnet planlegging og organisering av prosjekter
 • Detaljplanlegging og detaljorganisering
 • Identifikasjon og håndtering av usikkerhet i forskjellige typer prosjekter.
 • Håndtering av usikkerhet og risiko i ulike faser av prosjektet
 • Metoder for å måle virkning og oppnådde resultater

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Prosjektvurdering i tidligfasen, Knut Samset, 2008, ISBN 978-82-519-2346-0
 • Prosjektledelse-et organisasjonsperspektiv, Andersen, 2009, ISBN 978-82-562-6129-1.
 • Prosjektledning & projektkompetens – perspektiv på konkurenskraft, Søderlund, 2007, ISBN 978-91-47-07366-5.

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.