Moderne ledelse og coaching
2013-2014 - K1194 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om sentrale prinsipper og metoder i moderne ledelse.
 • Ferdigheter til å kunne benytte coaching og prinsipper og metoder for ledelse
 • Ha generell kompetanse til å kunne anvende metoder og teknikker innenfor ledelse og coaching.

Emnets temaer

 • Lederollen i et moderne samfunn
 • Lederadferd og lederstiler
 • Lederens verktøykiste – metoder og prinsipper
 • Organisasjonskultur og ledelse
 • Verdibasert ledelse og coaching
 • Motivasjon , ledelse og coaching
 • Personlighet, lederstil og coaching
 • LØFT,  ledelse og coaching
 • Coaching, veiledning og mentoring – likheter og forskjeller
 • Ledelse og coaching; praktiske case og trening

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

For å nå læringsutbytte forutsettes det at det i undervisningen gjennomføres praktisk trening innen coaching.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Psykologi i organisasjon og ledelse, Kaufmann og Kaufmann, Fagbokforlaget, 2009, ISBN 9788245008586.
 • LØFT for ledere, Johnsrud Langslet, Gyldendal, 2002, IBAN 9782053302617

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.