Resultatorientert ledelse
2013-2014 - K1196 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om bakgrunn og filosofi innenfor resultatorientert ledelse.
 • Ha ferdigheter til å kunne anvende sentrale verktøy  og metoder innenfor resultatorientert ledelse.
 • Ha generell kompetanse til å kunne benytte prinsipper innenfor resultatorientert ledelse.

Emnets temaer

 • Grunnleggende om resultatorientert ledelse.
 • Resultatorientertering som lederfokus.
 • Verdiskapning og 80-20 regelen.
 • Best - practice tankegang.
 • Rollemodellering og kulturbygging.
  • Emosjonalitet i resultatforbedring
  • Individ og organisasjonslæring.
 • Bedriftens bruk av egne erfaringer til resultatforbedringer.
 • Bruk av fakta som driver for å skape resultater.
 • Praktisk virksomhetsutvikling.
 • Verktøy, metode og teknikker for resultatforbedring.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Operativt lederskap, Kleivland og Innbjør, Fagbokforlaget i 2007, ISBN 9788245005356
 • No excuse – ta kontroll eller bli kontrollert, Johansen og Berg, Hegnar Media, 2006, ISBN 978-82-7146-037-2

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.