Aktivt styrearbeid – roller, ansvar og profesjonalitet
2013-2014 - K1197 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om styrets lovpålagte rolle, oppgaver, ansvar og myndighet.
 • Ha ferdigheter til å kunne utøve rollen som styreleder eller styremedlem.
 • Ha generell kompetanse til å kunne bekle roller innen et styre.

Emnets temaer

 • Styrets oppgaver
  • Eiers instrument
  • Skille mellom styre og administrasjon
  • Bidra til lønnsomhet, verdiskapning og tilsyn.
 • Styrets juridiske ansvar
  • Aksjelov, regnskapslov, etc.
  • Offentligrettslig
  • Privatrettslig, herunder erstatningsplikt
  • Innsolvens, insuffiens
 • Styrets arbeidsform
  • Systematikk og fleksibilitet
  • Roller og rollefordeling
  • Nødvendige kunnskaper og holdninger hos styremedlemmer
  • Organisering av styrearbeidet, eksempler på forskjellige løsninger
  • Gjennomgang av hovedoppgaver
  • Arbeid og kommunikasjon mellom styremøter
  • Daglig leders bruk av eksterne styremedlemmer
  • Styrets forhold til revisor
 • Resultatorientering og styrearbeid
  • Hvordan et aktivt styre kan bidra til lønnsomhet og verdiskapning.
  • Forutsetninger for å lykkes med et styrearbeid
  • Viktige forhold som bør følges opp av styret

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Styreguiden, Simonsen, Andersen, Bjørløw Dye, Hegnar Media, 2010, ISBN 9788271462758
 • Styrearbeid i praksis, Levorsen, Universitetsforlaget, 2010, ISBN 978821501791
 • Håndbok i økonomi for styremedlemmer, Universitetsforlaget, 2009 ISBN 9788215015682

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.