Kvalitetsledelse og risikohåndtering
2013-2014 - K1198 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om prinsipper og metoder innenfor kvalitetsledelse og risikohåndtering.
 • Ha ferdighet til å gjennomføre å analysere og håndtere risiko i et organisasjonsmessig perspektiv.
 • Har ferdighet til å kunne utøve kvalitetsledelse.
 • Kunne se sammenhenger mellom risikohåndtering og kvalitetsledelse.

Emnets temaer

 • Sammenheng mellom kvalitetsledelse og risikohåndtering
 • Kvalitetsledelse:
  • Hvordan skape resultater ved kvalitetsledelse?
  • Organisering i prosesser, prosessforståelse og - analyse.
  • Organisering av forbedringsprosjekter.
  • ISO-standarder
  • Kvalitetssystemer – styring og kontinuerlig forbedring.
  • Egenskaper ved kvalitetsledelse.
 • Risikohåndtering
  • Prinsipper for moderne risikohåndtering
  • Metoder og prinsipper for risikoanalyse og forbedring
  • ISO 31000-standarden

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 / ISBN-10: 0538469374
 • Det er ledelse - kvalitetsledelse for det 21. århundret, Berg Vik, TQM Center Norway, 2009, ISBN 9788299697415.
 • Balansert risikostyring, Wessel Johansen, Gyldendal akademisk, 2005, ISBN 9788205338456
 • ISO 31000-standarden

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.