Verdibasert ledelse
2013-2014 - K1200 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper for verdibasert ledelse
 • Ha ferdigheter til å støtte, planlegge og lede prosesser som innebærer bruk av verdibasert ledelse
 • Ha generell kompetanse til å kunne forstå fallgruver og muligheter som verdibasert ledelse innebærer

Emnets temaer

 • Om verdier
 • Organisasjonskultur
 • Verdiers betydning i organisasjoner
  - Åpne, skjulte, positive og negative verdier
 • Verdibasert ledelse i organisasjoner
 • Implementering av verdibasert ledelse
 • Verdier - fra ord til konkrete og ønskede handlinger
 • Hvordan utvikle ny organisatorisk praksis (kultur) basert på verdier?

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • Værdier. Snuble- eller ledetråde? Lund-Jacobsen, Dorte & Olsen, Torkild (2006), Erhvervs­psykologi, vol 4, nr. 2, 2006, ISBN 1602-9968
 • Den truverdige leiaren. Oslo: Samlaget Aadland, 2004
 • Verdibasert ledelse i praksis. En studie av 8 medlems­virksomheter i HSH. Oslo: HSH/ Diakonhjemmet høgskole, Aadland, Einar et.al, 2006
 • Organisasjonskultur, Bang, Universitetsforlaget, 2011, ISBN 8215007821

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.