Prosjektledelse 2
2013-2014 - K1201 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Kurset bygger på grunnleggende kunnskap om prosjektstyring (planlegging og oppfølging av prosjekter) tilsvarende K1122 Prosjektledelse 1.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til anerkjente prinsipper og terminologi knyttet til planlegging under usikkerhet, risikostyring og bestemmelse av risikopolicy
 • Forstå hvordan kvalitetssikring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) kan ivaretas i prosjekter, herunder prosjektleders ansvar og oppgaver
 • Forstå beregningsprinsipper for et investeringsprosjekts lønnsomhet (internrente, nåverdi) basert på forventet kontantstrøm.
 • Gjøre rede for ulike kontraktsformer og entrepriseformer i leveranseprosjekter, herunder anbudsprosesser og forhandlingsprosesser
 • Beskrive prinsipp for porteføljestyring (multiprosjektstyring) og lønnsomhetsmaksimering
 • Anvende PC-basert prosjektstyringsverktøy for planlegging, statusrapportering og prognostisering

Ferdigheter:

 • Bruk av PC-basert prosjektstyringsverktøy til planlegging og oppfølging
 • Gjennomføre prosjekt lønnsomhetsanalyser og følsomhets-/risikoanalyser
 • Etablere nødvendige rutiner for kvalitetssikring og SHA i prosjekter
 • Utarbeide kontraktsutkast og foreslå entrepriseformer i leveranseprosjekter

Generell kompetanse:

 • Aktiv bidragsyter ved økonomiske og kontraktsmessige analyser av prosjekter

Emnets temaer

 • Prosjektplanlegging under usikkerhet
 • Investeringsanalyse, følsomhetsanalyse og risikoanalyser
 • Porteføljestyring (mange samtidige prosjekter)
 • Praktisk bruk av PC-basert prosjektstyringsprogram (MS Project)
 • Kontraktsadministrasjon
 • Kvalitetssikring og SHA i prosjekter
 • Praktisk prosjektledelse (rollespill)
 • Praktisk/teoretisk fagoppgave

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • 3 intensive to-dagers samlinger med presentasjon av teori og metoder samt øvingsoppgaver/diskusjon.  Samling nr 2 er viet praktisk bruk av MS Project
 • Øvingsoppgaver i mellomperiode 1 (innlevering)
 • Fagoppgave i mellomperiode 2 (innlevering) .  Anvendelse av teori og beskrivelse av konkret løsning på problemstilling ved egen bedrift
 • Kunnskapstester, rollespill, praktisk bruk av PC-basert prosjektstyringsverktøy
 • Internettbasert øvingsarbeid med veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalkarakter er basert på følgende: (alle elementene må være bestått):

 • To kunnskapstester, multiple choice, avholdes i kontrollerte former uten hjelpemidler ved starten av samling 2 og 3. Karakter A (best) – F (ikke bestått), disse teller 25% hver (til sammen 50%)
 • Innlevering av fagoppgave etter 2. mellomperiode (ved start samling 3). Karakter A – F, teller 50% av hovedkarakter.
 • Det utstedes delkarakterer og hovedkarakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver i første mellomperiode må besvares og godkjennes (minst 80% må være besvart)

Læremidler

Brustad/Jarle: «Prosjektstyring», Gyldendal, ISBN 82-05-29501-8 Gyldendal 2005

Manual for MS Project (deles ut på samling 2)

Artikler som deles ut på samlingene