Ingeniørrollen B
2013-2014 - K1203 - 5sp

Forutsetter bestått

Ingeniørrollen A.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon. Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte

og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av egen profesjon innebærer både ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer bransjen står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer
 • gjøre rede for energiforskyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikilder
 • redegjøre for akademisk dannelse
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
 • anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy til formidling

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte

Emnets temaer

 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, nettbasert læring og oppgaveløsninger.

Det blir undervisning 5 ganger per emne. Oppgaveløsning 3 ganger per emne kommer i tillegg til undervisningskveldene.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

En individuell faglig artikkel.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Supplerende opplysninger

Emnet tilbys i samarbeid med Folkeuniversitetet.
Opptakskrav er generell studiekompetanse, realkompetanse eller teknisk fagskole + Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. I tillegg forutsettes emnet Ingeniørrollen A bestått.