Matematikk 1A
2013-2014 - K1204 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer.
 • Emnet skal gi kunnskap på områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:

 • Regne med symboler og formler.
 • Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer.
 • Sette opp og løse enkle differensiallikninger.
 • Tenke og resonere matematisk.
 • Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere i, med og om matematikk.
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

 • Mengder, tallsystemer
 • Komplekse tall
 • Funksjoner
 • Derivasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, nettbasert læring og oppgaveløsninger.

Det blir undervisning 5 ganger per emne. Oppgaveløsning 3 ganger per emne kommer i tillegg til undervisningskveldene.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Edwards & Penney: Calculus, Early Transcendentals. Pearson. ISBN 9780136158400

Supplerende opplysninger

Emnet tilbys i samarbeid med Folkeuniversitetet.

Opptakskrav er generell studiekompetanse, realkompetanse eller teknisk fagskole + Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.