Matematikk 1B
2013-2014 - K1205 - 5sp

Forutsetter bestått

Matematikk 1A.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer
 • Emnet skal gi kunnskap på områdene derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

Ferdigheter:

 • Regne med symboler og formler
 • Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
 • Sette opp og løse enkle differensiallikninger
 • Tenke og resonere matematisk
 • Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk

Emnets temaer

 • Funksjoner av flere variable og partielle deriverte
 • Integrasjon
 • Første og andre ordens differensiallikninger
 • Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, nettbasert læring og oppgaveløsninger.

Det blir undervisning 5 ganger per emne. Oppgaveløsning 3 ganger per emne kommer i tillegg til undervisningskveldene.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Edwards & Penney: Calculus, Early Transcendentals. Pearson. ISBN 9780136158400

Supplerende opplysninger

Emnet tilbys i samarbeid med Folkeuniversitetet.

Opptakskrav er generell studiekompetanse, realkompetanse eller teknisk fagskole + Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. I tillegg forutsettes Matematikk 1A bestått.