Lysteknikk for prosjekterende innen universell utforming
2013-2014 - K1206 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler grunnleggende sider ved prosjektering av belysningsanlegg for svaksynte, gjeldende for arealer dekket av forskriftene for universell utforming og i hjem. Temaer som behandles er synsfysiologi, lysteknikk, lyskilder og lysarmaturer, regnemetoder, plan og bygningslov, byggteknisk forskrift og diskrimineringsloven.
 
Kunnskap:
Etter gjennomført delemne skal studentene ha kunnskap om forskrifter for universell utforming og kunne anvende dem i prosjektering. Studentene skal videre ha kunnskap om forskjellen på behovet for belysning for normalseende og svaksynte og hvilke konsekvenser dette får for valg av løsninger.
 
Ferdigheter:
Studentene skal kunne analysere behov  og prosjektere belysningsanlegg som tilfredsstiller behovene.
 
Generell kompetanse:
Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis.

Emnets temaer

 • Strålingsfysikk, lystekniske termer
 • Fargelære
 • Synsfysiologi
 • Persepsjon
 • Klassiske øyesykdommer og deres konsekvenser for synsfysiologi og persepsjon
 • Lyskildeteknologi, ulike typer lyskilder
 • Lysarmaturteknologi, ulike typer lysarmaturer
 • Beregningsmetodikk, bruk av edb-programmer
 • Dagslys, inkl. dagslysberegninger
 • HMS, lovverk, forskrifter og standarder

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettundervisning på kveldstid. 12 sesjoner med to timer i hver sesjon. Fronter brukes til innleveringer. Deltakere må ha tilgang til egen PC med internett.
Ved bruk av lystekniske programmer benyttes Relux pro. Denne lastes gratis ned fra nettet.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

14 dagers hjemmeeksamen i form av individuell prosjektoppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av én intern sensor, emnet blir vurdert av annen intern sensor annethvert år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved underkjent prosjektoppgave, kan oppgaven forbedres og leveres inn på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

Ukentlige øvinger i form av multiple choice, minst 8 må være godkjent. En øving må være minst 60 % rett for at den skal bli godkjent. To mindre prosjektoppgaver, hver oppgave krever ca. 1 dags arbeidsinnsats, må være godkjent.

Læremidler

Anbefalt faglitteratur er:

 •     Hans-Henrik Bjørset. Lysteknikk, lys og belysning. Universitetsforlaget
 •     Jonny Nersveen. Lys=å se eller ikke se, Norges blindeforbund
 •     Jonny Nersveen. Kategorisering av ulike synslidelser mhp hjelpetiltak, Norges blindeforbund
 •     Jonny Nersveen. Kvalitetskriterier og helhetlig planlegging av innendørs belysningsanlegg, NTH, 1991.
 •     Heidi Arnesen. Dagslys i bygninger. Lyskultur
 •     NCS standardisert fargesystem
 •     NS-EN 12484 (Luxtabellen, Lyskultur)
 •     NS-EN 11001-1 (standarden innen universell utforming)
 •     Direktoratet for byggkvalitet. Teknisk byggeforskrift (TEK 10)