Forkurs i fysikk for TRES og Y-vei
2013-2014 - REA0021 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper tilsvarende fysikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Dette tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning i Fysikk 1 fra videregående skole.

Emnet undervises i vårsemesteret, og kreves bestått for å kunne ta eksamen i emnet REA2101 Fysikk og kjemi i ingeniørutdanningen, høstsemesteret 2. år.

Emnets temaer

 • Arbeidsmetoder i fysikk
 • Rettlinjet bevegelse og sirkelbevegelse
 • Krefter og Newtons lover
 • Anvendelse av Newtons lover
 • Energi, arbeid og effekt
 • Bevaring av mekanisk energi
 • Bevegelsesmengde, impuls og støt
 • Elektrisitet, elektriske krefter og ladninger
 • Spenning og strøm
 • Elektrisk energi og effekt
 • Resistans og elektromotorisk spenning
 • Statikk og likevekt
 • Tyngdepunkt
 • Fysikk i væsker og gasser
 • Massetetthet, trykk og oppdrift
 • Temperatur, tilstandslikninga og indre energi
 • Varmekapasitet
 • Faseoverganger og termofysikkens 2. lov
 • Lys: refleksjon, absorpsjon og transmisjon
 • Brytning og Snells lov
 • Totalrefleksjon, lysbrytning og farger
 • Bølger

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Bestått mappe og avsluttende prøve kreves for å kunne gå opp til eksamen i REA2101 Fysikk og kjemi i ingeniørutdanningen, 3. semester.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres én utsatt prøve i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling, kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske innleveringer (Mappe).

Læremidler

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Rom Stoff Tid, Forkurs i fysikk (Cappelen Damm)

Supplerende opplysninger

Emnet ligger under bachelornivå og gir av den grunn ingen uttelling i form av studiepoeng.