Matematikk for informatikkfag
2013-2014 - REA1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet vektlegger anvendelser.

Kunnskap :
• Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
• Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
• Identifisere sammenhenger mellom matematikk og informatikkfaglige anvendelser
• Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
• Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.

Emnet skal gi dybdekunnskap i områdene logikk og diskret matematikk.

Ferdigheter:
• Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
• Bruke matematiske metoder
• Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
• Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget informatikkfag
• Kan kommunisere i, med og om matematikk
• Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

 • Tallteori (faktorisering og Euklids algoritme)
 • Matriser
 • Logikk (utsagnslogikk og predikatlogikk)
 • Bevismetoder
 • Mengdelære
 • Relasjon- og funksjonslære
 • Enumerativ kombinatorikk
 • Grafer og trær
 • Automater og formelle språk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Mappevurdering (teller 40 %)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %)
 • Hver av delene må bestås separat.

Mappen består av 2 individuelle prøver. Karaktersettingen baseres på en sum av poeng på prøvene. Klage på karakter på mappen vil kun gjelde hele mappen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen.
Mappekarakteren kan ikke kontinueres, men må tas i sin helhet ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulatorsom ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 6th ed. Pearson Prentice Hall.

Stoff som blir lagt ut i Fronter er også pensum.