Matematikk 2 for bygg og maskin
2013-2014 - REA2071 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring.
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer.

Emnet skal gi dybdekunnskap i områdene lineær algebra med utvalgte anvendelser, potensrekker og ekstremalverdiproblemer med

Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk
 • Anvende enkel matematisk modellering

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra:
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker, følger og konvergens, Taylorrekker.

Differenslikninger.
Splines
Elementmetoden
Ekstremalverdiproblemer i flere variable: Ved partielle deriverte og ved minste kvadraters metode.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger

 For Fleksibel ingeniørutdanning:

 •  Nettforelesninger
 •  Oppgaveløsing
 •  Nettmøter (Elluminate, samlinger)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: vår 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre, formelsamling (Haugan).

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 individuelle innleveringer, hvorav minst én med matematisk programvare, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Otto Bretscher, Linear algebra with applications
Edwards & Penney, Calculus, Early Transcendentals
Forelesningsnotater som legges ut i Fronter

Erstatter

Matematikk 15 og 20

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20