Norsk for Y-vei
2013-2014 - SMF0001 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper :

Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon både skriftlig og muntlig.

Ferdigheter:

Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke norsk som verktøy til kommunikasjon innen ulike sjangre og ut fra kontekst, situasjon og mål. Det vektlegges ferdigheter i bruk av relevante AV-midler og formidlingsevne.

Generell kompetanse:

Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Emnets temaer

  • Språket som verktøy for god kommunikasjon: sjangerinnsikt med vekt på rapport, meningsytring og artikkel. Bruk av kilder og referanser
  • Mål- og mottakeranalyse: redskap for bevisst kommunikasjon, praktisk metode for systematisk og klar informasjonsformidling
  • Bruk av IKT-hjelpemidler: tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer(MS Office), Praktisk bruk av Fronter. Bruk av tankekart for å forbedre strukturen på skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
  • Språket som verktøy i skriftlig kommunikasjon: utforming/layout, innhold, rettskriving og bruk av bilder/illustrasjoner
  • Språklige, stilistiske og grafiske virkemidler: struktur, god syntaks, leservennlig layout. Bruk av lesbarhetsindeks for å kvalitetssikre leservennlighet.
  • Språket som verktøy i muntlig kommunikasjon: foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter, bruk av manus og presentasjonsverktøy (PowerPoint ol.)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Bruk av egen PC og relevant programvare

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappa består av prosjektarbeid og 2-4 innleveringer.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjonseksamen

Læremidler

Torvatn, Ann-Mari; Kommunikasjon for ingeniører. Tapir forlag. ISBN 82-519-1666-6.

Dokumenter og lenker lagt ut i Fronter, formidlet av faglærer.