Prosjektledelse
2013-2014 - SMF1212 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 • Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter
 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse
 • Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • Prosjektmodeller
  • begreper og type prosjekter
 • Etablering, organisering og ledelse
  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon
 • Faser i prosjektet
  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning
 •  Planlegging og oppfølging
  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  • Kvalitetskontroll
 • Økonomi, budsjett og kalkyler 
 • Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen
  • Kreative hukommelseskart
  • Kreative tankeprosesser, idéutvikling
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

 •  12 timers hjemmeeksamen i gruppe

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Obligatoriske arbeidskrav

 • To cases i gruppearbeid må være godkjent for å ta eksamen
 • Studentene fra Økonomi og ledelse skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

 • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal, ISBN: 978-82-05-38361-6
 • Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering, Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01987-1

   

Erstatter

SMF1211

Supplerende opplysninger

 Emnet overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.