Prosjektledelse
2013-2014 - SMF1212F - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 • Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter
 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse
 • Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • Prosjektmodeller
  • begreper og type prosjekter
 • Etablering, organisering og ledelse
  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon
 • Faser i prosjektet
  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning
 •  Planlegging og oppfølging
  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  • Kvalitetskontroll
 • Økonomi, budsjett og kalkyler 
 • Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen
  • Kreative hukommelseskart
  • Kreative tankeprosesser, idéutvikling
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
 
 

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

 • 12 timers hjemmeeksamen i gruppe eller individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Obligatoriske arbeidskrav

 • To cases må være godkjent for å ta eksamen
 • Studentene fra Økonomi og ledelse skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

 • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal, ISBN: 978-82-05-38361-6
 • Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering, Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01987-1

Erstatter

SMF1211F