Filosofi (Examen philosophicum)
2013-2014 - SMF1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
• bred kjennskap til viktige begreper, epoker og sentrale tenkere i filosofiens historie
• kjenner godt til filosofiens historie, hovedargumentene for og imot de enkelte tenkernes filosofi skal være kjent
• Kjenne til de sentrale begrepene og posisjonene innenfor metaetikk og normativ etikk, og deres for- og motargumenter
• Kjenner til og kan avklare viktige begrep innen etisk teori
Ferdigheter:
• Kunne gjengi og foreta enkle drøftinger av filosofisk og etisk argumentasjon
• Kunne sammenlikne ulike filosofers syn på sentrale problemstillinger
• har en grunnleggende evne til å reflektere over etiske problemstillinger i dagliglivet og vitenskapene
• Viser ferdigheter i vitenskapelig argumentasjon, begrunnelse og skriving

Generell kompetanse
• Har bred forståelse om vår vitenskapelige tenkemåte og verdensbilde

Emnets temaer

Emnet består av en innføring i den vestlige filosofiens historie, samt en introduksjon til etisk teori.
Den filosofihistoriske delen tar for seg:
• Filosofiens oppkomst og utvikling i gresk kultur. Overgangen fra mythos til logos. Etableringen av og inndelingen i ulike filosofiske disipliner og grunnleggende spørsmål
• De viktige tankeretningene og de sentrale filosofene i filosofihistorien
• Inndelingen av historien i epoker, særtrekk ved tenkningen i de ulike epokene
• Brudd og kontinuitet mellom ulike epoker, hovedtrekk i hvordan den historiske utviklingen kan forklares
• Skiftende syn på filosofiens rolle i samfunnet og vis á vis annen tenkning, slik som religion og vitenskap
 
Etikkdelen har følgende temaer:
• De ulike etiske teorier og begrunnelsene for disse
• Skillet mellom metaetikk og normativ etikk, med vekt på begrepsavklaringer
• Etikkens grunnlag i ulike menneskesyn, forholdet mellom fornuft og følelser
• Etisk argumentasjon
• Moralens grenser: menneskerettigheter, kjønn, dyreetikk, global etikk, miljø
• Etikk i yrkeslivet
• Etikk og samfunn, praktiske eksempler

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig underveis-eksamen på 2 timer som teller 40 % av karakteren. Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60 prosent av karakteren. Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Tollefsen, Syse og Nicolaisen (1998) : Tenkere og ideer - filosofiens historie fra antikken til vår egen tid, Oslo: Ad Notam, Gyldendal (ISBN: 9788241709661) (575 sider)
Siri Granum Carson og Norunn Kosberg (2011): Etikk – teori og praksis. Oslo: 2011, Cappelen Damm Akademisk (ISBN: 9788202340841) (208 sider)