Vitenskapsteori (Examen Facultatum)
2013-2014 - SMF1341 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

• har grunnleggende kunnskap om naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora
• Kjenne de ulike vitenskapenes historiske bakgrunn
• Kjenne til viktige forskningsinnsatser innen ulike vitenskaper
• Kjenne til vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske posisjoner
• Kjenne til bruk av metoder i vitenskapene, de ulike metoders fortrinn og begrensninger
• Kjenne til bruk av formal logikk i forbindelse med vitenskapelige metoder og vitenskapelige fremgangsmåter

Ferdigheter
• Kunne problematisere begrepet sannhet i relasjon til vitenskap og forskning
• Kunne redegjøre for forklaringstyper: formålsforklaring, årsaksforklaring og funksjonsforklaringer
• Kunne reflektere kritisk over vitenskapenes forutsetninger og oppgaver
• Kunne reflektere etisk over forskning og vitenskap

Generell kompetanse
• Har innsikt i allmenn vitenskapsteori og historie

Emnets temaer

• Innføring i ulike typer vitenskaper, deres historie og bakgrunnen for dagens inndelinger i fag
• Fellestrekk ved vitenskapene, ulike syn på kriterier for vitenskapelighet
• Skillet mellom vitenskap og ikke - vitenskap (demarkasjon)
• Interne og eksterne perspektiver på vitenskap
• Sentrale vitenskapsteoretiske emner og forskningsinnsatser
• Vitenskapelig metoder i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistiske vitenskaper
• Vitenskapsfilosofisk tematisering av grunnleggende begreper innenfor moderne forskning, metoder, vitenskapelige forklaringer og begrunnelser
• Sannhet, rasjonalitet og relativisme i vitenskapene
• Vitenskapenes innvirkning på våre liv, samfunn og kultur
• Etiske problemstillinger knyttet til vitenskapelig forskning og dens resultater
• Verdier i forskning
• Forholdet mellom vitenskap og miljø

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig underveis-eksamen på 2 timer som teller 40 % av karakteren. Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60 prosent av karakteren. Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Odd Wormnæs (1996). Vitenskap – Enhet og mangfold, Oslo?, ISBN: 9788241706820
Nils Gilje og Harald Grimen (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Oslo? ISBN: 9788200027881
Asheim/Brede/Thommessen, utdrag fra kap. 2, "Logikk og slutningslære", i: Asheim et al.: Språk og argumentasjon, Gyldendal, 1983, s. 35-46