Kulturforståelse
2013-2014 - SMF1351 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
• Har grunnleggende kjennskap til ulike forståelser av begrepet kultur
• Kjenner til debatten om kulturbegrepet innen forskning og i offentligheten
• Har forståelse for kulturell avstand og teorier om hvordan forståelse er mulig
• Kjenner til eksempler fra forskningen og hverdagsliv på utfordringer ved manglende kulturforståelse

Ferdigheter:
• Kan nyttiggjøre seg kulturteori for å forstå og reflektere over dagens sammensatte samfunn
• Kjenner til ulike perspektiv på særtrekk ved egen kultur, og kan reflektere over egne holdninger til det fremmede
• Kan reflektere etisk over forholdet mellom det norske og andre kulturer

Generell kompetanse
• Har grunnleggende kunnskap om Bali og om indonesisk kultur, og forskjeller mellom norsk og balinesisk kultur

Emnets temaer

• Kulturbegrepets historie
• Ulike definisjoner av kultur, deres for- og motargumenter
• Kultur og identitet
• Kultur og forståelse
• Ulike former for internasjonalisering
• Globaliseringens begrepsapparat
• Kulturell endring
• Oversettelse mellom kulturer
• Ulike former for kulturmøter
• Om å forske på andre kulturer
• Kultur og holdninger
• Religiøs kultur
• Indonesias utvikling og historie
• Sosiale prosesser og kultur på Bali
• Balinesisk tenkning og følelsesliv

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig underveis-eksamen på 2 timer som teller 40 % av karakteren. Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60 prosent av karakteren. Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

• Eriksen, Thomas Hylland, red. 2001. Flerkulturell forståelse. 2. utg. Universitetsforlaget (271 sider)
• Dahl, Øyvind 2001: Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk (248 sider)
• Fred B. Eiseman, Jr. 2009: Sekala & Niskala: Essays on Religion, Ritual, and Art. Trade paperback, Tuttle Publishing ISBN-13: 9780804840989 - Følgende kapitler er pensum: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 20 (ca. 120 sider)
 Kompendium i kulturforståelse, religiondel, Indonasia og Bali, 98 sider: