Innføring i psykologi
2013-2014 - SMF1361 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
• har oversikt over viktige områder for forskning innen psykologi og hvordan psykologisk kunnskap er anvendt
• kjenner til de sentrale begrepene og posisjonene innenfor psykologiske retninger og forskningsdisipliner
• har kunnskap om dagens psykologiske praksis og teori
• har grunnleggende kjennskap til viktige begreper, epoker og sentrale tenkere i psykologiens historie

 
Ferdigheter
• utvikler forståelse for at psykologiske kategorier som læring, hukommelse, intelligens, emosjoner osv. har mange sider, og oppøve egne ferdigheter i å avdekke hva slike begreper kan omfatte
• har en kritisk forståelse av psykologiens historie
• kan sammenlikne ulike psykologers syn på sentrale problemstillinger
• kan gjøre seg betraktninger om forholdet mellom psykologi som akademisk disiplin og psykologi i hverdagen
• kan demonstrere ferdigheter i vitenskapelig argumentasjon, begrunnelse og skriving

Generell kompetanse
• kjenner til viktige begrepsavklaringer innen psykologi som vitenskap

Emnets temaer

Emnet tar for seg:
• innføring i psykologiens sentrale områder, slik som biologisk psykologi, kognitiv psykologi, læring, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi og klinisk psykologi
• vitenskapen om menneskets opplevelser, tanker, følelser og atferd
• det biologiske og det sosiale grunnlaget for menneskets atferd og mentale prosesser
• etableringen av og inndelingen i ulike psykologiske disipliner
• den historiske utviklingen av fagets problemstillinger
• fremveksten av den moderne psykologien fra overgangen til det 20. århundre, og hovedlinjene i den videre utviklingen fram til dagens psykologi
• de viktige tankeretningene og de sentrale psykologene i psykologiens historie
• inndelingen av historien i epoker og særtrekk ved psykologien i de ulike epokene
• skiftende syn på psykologiens rolle i samfunnet og vis á vis annen tenkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Semesteressay teller 40 % av karakteren. Avsluttende skriftlig eksamen på 5 timer teller 60 %.

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Passer, M. et al. (2009): Psychology: The science of mind and behaviour, London: McGraw-Hill
Teigen, K.H (2004): En psykologihistorie. Bergen: Fagbokforlaget