Vitenskapelig metode (psykologi)
2013-2014 - SMF1371 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
• Kjenner til viktige begrepsavklaringer innen psykologiens metodologi
• Kjenner til ulike metoder og statistiske verktøy
• Har kunnskap om metodiske krav som må stilles til forskningsprosjekter for at resultatene skal være til å stole på
• Kjenner til vanlige feilkilder

Ferdigheter:
• Evner å forstå og vurdere psykologisk forskning
• Demonstrerer evne til kritisk lesning av psykologisk forskning
• Kan skissere metoder for å besvare psykologiske problemstillinger

Generell kompetanse
• Har innsikt i vitenskapelig argumentasjon, begrunnelse og skriving
• Kjenner til forholdet mellom teori, metode og forskning

Emnets temaer

• innføring i sentrale trekk ved empirisk forskning
• innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
• grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser og vitenskapelige metoder
• metodologiske og kunnskapsteoretiske refleksjoner over ulike forskingsparadigmer og fagtradisjoner
• bruk av statistikk i forskning

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Avsluttende skriftlig eksamen på 5 t som teller 100 % av karakteren.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

• Bordens, K.S. & Abbott, B.B.: Research Design and Methods A process approach, 2010. McGraw-Hill ISBN: 0072887648. 8.ed, Kap. 1-14 (OBS. ed. 7, Kap.1-14, ed. 6 Kap. 1-13)
• Howitt, D. & Cramer. D: Introduction to Statistics in Psychology, 2008. Pearson Prentice Hall. 4. utgave eller 5. utgave. Kap: 1-18