Innføring i sosialantropologi
2013-2014 - SMF1381 - 10sp

Forventet læringsutbytte

•Kunnskap
o Kjenner til fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
o Har kunnskap om kulturbegrepet og ulike teorier om kulturell utvikling og dynamikk
o Kjenner til hvordan man videreutvikler sin kunnskap innen faget
•Ferdigheter
o Kan planlegge og gjennomføre feltarbeid og gruppeoppgaver innen faget
o Kan anvende relevant kunnskap og teorier i forståelsen av kulturens rolle i samfunn
•Generell kompetanse
o Kjenner til grunnleggende kulturprosesser og dynamikk i samfunn
o Kjenner til kulturidentitet, likheter og forskjeller

Emnets temaer

• begreper, temaer og problemstillinger i sosialantropologien
• teori og metode
• faghistorie
• feltarbeid og etiske utfordringer
• komparasjon
• sosiale og kulturelle variasjoner og likheter innen og mellom ulike samfunn og kulturer
• å kunne se ting i sin sammenheng (kontekstualisering)
• kultur og samfunn
• sosiale prosesser i ulike samfunn

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, feltarbeid, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Feltrapport/essay som teller 40 % av karakteren
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60 % av karakteren. Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent feltrapport/essay

Læremidler

• Eriksen, Thomas Hylland (2010): Små steder – store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget (321s)
• Wikan, Unni (1990): Managing Turbulent Hearts: a Balinese formula for living. University of Chicago Press (326s)
• Diverse artikler samlet i et kompendium