Etnografi (Sørøst-Asia)
2013-2014 - SMF1391 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
• Kjenner til fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
• Har innsikt i kulturens egenart og utvikling på Bali, i Indonesia og Sørøst Asia
• Kjenner til hvordan man videreutvikler sin kunnskap innen faget

Ferdigheter
• Kan planlegge og gjennomføre feltarbeid og gruppeoppgaver innen faget
• Kan anvende relevant kunnskap og teorier i forståelsen av kulturens rolle i samfunn

Generell kompetanse
• Kjenner til grunnleggende kulturprosesser og dynamikk i samfunn
• Kjenner til kulturidentitet, likheter og forskjeller

Emnets temaer

• hvordan varige trekk innen en kultur henger sammen med historiske og geografiske forhold
• politiske, religiøse, sosiale, kulturelle og økonomiske realiteter i regionen, før og i dag
• regionale særtrekk i forhold til andre regioner
• sosio-kulturelle likheter og forskjeller innen og mellom regionen
• sammenheng mellom kunnskap, statsdannelse, verdier, sosial organisasjon
• ulike religioner og ritualer i regionen
• etniske relasjoner
• identitet og kjønn
• bruken av sosialt rom

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, feltarbeid, gruppearbeid, seminarer og nettbasert undervisning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Feltrapport/essay teller 40 % av karakteren
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60 % av karakteren.
Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent feltrapport/essay

Læremidler

• Weiner, Anette B. (1988): The Trobrianders of Papua New Guinea. New York: Holt, Rhinehart &Winston, 167s
• Diverse artikler samlet i et kompendium