Markedsføring
2013-2014 - SMF2062F - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 

  •  SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal etter gjennomført emne:
 - Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
 - Ha ferdigheter til å utføre markedsføringsaktiviteter i det private næringsliv eller offentlig etat.
 - Ha generell kompetanse til å utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av bedriftens markedsføringsproblemer.

Emnets temaer

 - Markedsføring på 2000-tallet
 - Kundetilfredshet og -verdier
 - Markedsorientert strategisk planlegging
 - Måle markedsetterspørsel
 - Overvåkning av markedet
 - Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
 - Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
 - Konkurranse
 - Markedssegmentering og målgrupper
 - Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
 - Nye markedstilbud og innovasjon
 - Globale markedstilbud
 - Case-studier
 - E-markedsføring
 - Markedsføring og etiske problemstillinger

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.

 Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe eller alene (valgfritt) 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Hjemmeeksamen i gruppe eller alene (valgfritt) 12 timer: Alle hjelpemidler tillat

Obligatoriske arbeidskrav

 2 cases må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, ISBN: 978-82-05-31582-2