Investering og finansiering
2013-2014 - SMF2111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  SMF1042 - Økonomistyring
 •  REA1131 - Grunnleggende matematikk og statistikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av investerings- og finansieringsbeslutninger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet. Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Nåverdi, sluttverdi, annuitet, kontantstrøm, kapitalkostnad, varians, standardavvik, forventning, effisiente porteføljer, risikoaversjon, obligasjon, markedseffisiens. Eksempler fra verktøykassa: Likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, renteregning, nåverdi- og internrentemetoden samt kapitalverdimodellen og porteføljeteori.)

Ferdigheter

Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av finansielle problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelse, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen dette fagområdet.

Emnets temaer

 •  Renteregning
 •  budsjettering av kontantstrømmer
 •  reelle/nominelle kroner
 •  skatt
 •  beregning/styring av arbeidskapital
 •  nåverdimetoden
 •  internrentemetoden,
 •  tilbakebetalingstid
 •  nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering
 •  differensekontantstrømmer
 •  prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje
 •  beta-verdier
 •  kapitalverdimodellen
 •  avkastningskrav for egenkapital og totalkapital
 •  følsomhetsanalyse
 •  gjeldsgrad og risiko
 •  boliglån, obligasjonslån, leasing, avbetaling.
 •  Opsjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Én intern sensor. Periodisk bruk av ekstern sensor hvert 5. år, neste gang vår 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, rentetabeller samt ett A-4 ark med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

Fire obligatoriske innleveringer

Læremidler

Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum (siste utg.): Prosjektanalyse. Skarvet forlag. ISBN 82-992405-6-5

Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen (siste utgave): Finansiell Økonomi, Teori og praksis. Skarvet Forlag. ISBN 82-992405-8-1.

(Lærebøker kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok, hvis den foreligger ved semesterstart)

Erstatter

SMF2011