Ledelse og organisasjonspsykologi
2013-2014 - SMF2191 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
 • SMF 1301 Bedrifts- og forretningssystemer
 • SMF1212 Prosjektledelse 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:  

 •   Gjøre rede for forholdet individ og organisasjon med hensyn til følelser, motivasjon, personlighet, konflikt og samhandling, foruten kreativitet og beslutninger.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved læring, læring i organisasjon og organisasjonslæring og kunnskapsledelse.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved sosiale grupper, som strukturer og dynamikk.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved organisasjonskultur, endring og ledelse.
 •   Gjøre rede for egenskaper ved kommunikasjon, det gjelder så vel formell som uformell og utfordringer/barrierer i kommunikasjonsprosesser og teknikker for å  overvinne disse.
 •   Gjøre rede for hva ledelse er, ulike ledelsesmodeller, formell og uformell ledelse og betydningen og egenskaper ved samarbeid og samspill.
 •   Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
 •   Kjenner til etiske retninger og problemstillinger om samfunnsansvar

Ferdighet:

 • Utvikle selvstendig kritisk tenkning knyttet til etiske dilemmaer
 • Evne til skriftlig og muntlig formidling og presentasjon av sentrale tema i faget.

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst samspillet mellom tillit og makt og effekten på en virksomhetskultur.
 • Være seg bevisst etiske dilemmaer innen organisasjon og ledelse.
 • Vurdere og avveie bruken av begrepene rådgivning, veiledning, mentoring og coaching i forhold til lederskap.

Emnets temaer

Psykologi, individ og organisasjon

 •  Motivasjon
 •  Emosjoner, stress, konflikt og håndtering
 •  Personlighet
 •  Persepsjon og handling
 •  Kreativitet og beslutninger

Læring og læringsprosesser

 •  Læring og individ
 •  læring i organisasjoner
 •  Lærende organisasjoner
 •  Kunnskapsledelse

Sosiale prosesser og etikk

 •  Holdninger og etikk
 •  Grupperdynamikk og etikk
 •  Verdier, kultur og etikk

Styringsprosesser og etikk

 •  Kommunikasjon
 •  Ledelse
 •  Etikk og samfunnsansvar
 •  Tillit, makt og etikk

Ledelse i teori og praksis

 •  ulike tilnærminger
 •  kultur og lederskap
 •  ledelse og etikk

Essayskriving

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesninger, case-studier, gruppearbeid og nettbasert læring. Det legges vekt på gjennom ulike metoder å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom utvikle selvstendig og reflektert tilnærming til egen lederrolle, samt evne til å samhandle med andre i organisasjonen.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • To essay (teller 50%)
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%)
 • Essayene må være bestått for å få gå opp til skriftlig eksamen
 • Både essayene og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang på skriftlig eksamen i 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essayene må tas på nytt ved neste ordinære gjennomkjøring.

Obligatoriske arbeidskrav

se vurderingsform

Læremidler

 Psykologi i organisasjon og ledelse (2009), Kaufmann G. og Kaufmann A., Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0858-6
 Leadership (2013), Northouse, P. G., SAGE, ISBN 978-1452203409
 Litteratur ut over dette oppgis ved semesterstart