Foretaksstrategi
2013-2014 - SMF2211F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Gjøre rede for sentrale teorier og analyser innen foretaksstrategi
 • Gjøre rede for utfordringer og metoder som knyttes til utvikling av ulike typer bransjer
 • Forklare muligheter og utfordringer i strategiske allianser
 • Gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring.
 • Kjenne til nyere forskning innen strategiemnet

Ferdigheter:

 • Kunne strukturere verdier, utvikle visjon og forretningside for en virksomhet
 • Kunne foreta interne og eksterne analyser av virksomheter
 • Kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode valg for virksomheten
 • Kunne reflektere over strategiske utfordringer og dets konsekvenser
 • Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse :

 • kunne forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer og valg.
 • kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer innenfor emnet

Emnets temaer

 • Hva er strategi?
 • Visjon, forretningside, verdigrunnlag og mål
 • Målformulering
 • Strategiske analyser og valg
 • Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk
 • Fra beslutning til gjennomføring
 • Oppfølging - balansert målstyring
 • Strategiske allianser - definisjoner
 • Teoretiske perspektiver på verdiskapning i allianser
 • Initiering, etablering og kontroll av allianser
 • Alliansedynamikk - utvikling av relasjonen
 • Suksess og avslutning av allianser
 • Internasjonale allianser,porteføljer og allianser som en del av bedriftens virksomhet
 • Alliansekompetanse
 • Samfunnsansvar og etikk

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.
To godkjente obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Begge obligatoriske oppgavecaser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp (2011). Grunnbok i strategi. 3 utg. 2. opplag. Oslo:Cappelen Damm.
Lunnan, Randi og Arne Nygaard (2011). Strategiske allianser. Bergen: Fagbokforlaget

Vitenskapelige artikler

Anbefalt litteratur:
Karlsen, Jan Erik og Erik F. Øverland (2010). Carpe Futurum. Oslo: Cappelen Damm AS
Williamson, Oliver E. og Sidney G Winter (1993) . The nature of the firm. New York: Oxford University Press
Barabasi, Albert-Laszlo( 2003). Linked. How everything is connected to everything else and what it means. USA: Penguin Group