Statistikk og økonomi
2013-2014 - SMF2251 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1141 Matematikk 1 eller REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning
 • TØL1001 Ingeniørrollen

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til å utvikle forståelse for riktig informasjonsbehandling og for hvordan statistiske metoder kan nyttes i en planleggings-, kontroll-, tolknings-, og beslutningsfase.

Innen økonomi skal studentene tilegne seg runnleggende økonomikunnskaper for å kunne vurdere, og ta hensyn til økonomiske konsekvenser av ulike løsninger og beslutninger. Sammen skal sannsynlighet, statistikk og økonomi gi studenten innsikt i sikkerhet og risikoanalyse.

Kunnskap:

 • ha et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk og økonomi som andre emner kan bygge videre på
 • forstå grunnleggende betydning av statistikk og økonomi i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske, statistiske og økonomiske metoder og anvendelser av disse

Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet, statistikk og økonomi
 • vurdere forretningsmessig lønnsomhet av ulike teknologiske løsninger
 • analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • forstå realfaglige og forretningsmessige tenkemåter og  metoder
 • være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger
 • utvikle ingeniørdannelse og bevisste etiske holdninger

Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Emnets temaer

Statistikk (50%):

 1. beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
 2. sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
 3. sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
  eksponentialfordeling.
 4. metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Økonomi (50%)

 1. kostnader og inntekter
 2. lønnsomhetsvurderinger
 3. produktutvalg
 4. investeringsanalyse
 5. budsjettering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor 2014
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til å evaluere innhold, opplegg, vurderingskriterier og besvarelsene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre
 • formelsamling statistikk, HIG og/eller Haugan: Formler og tabeller;
 • rentetabell
 • lovsamling og/eller enkeltlover.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske øvinger,

 • 70% av de obligatoriske ukeøvingene i statistikk delen skal være godkjent
 • 3 av 4 obligatoriske innleveringer i økonomi delen skal være godkjent. Leveres i grupper på 4-5 studenter pr. gruppe. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene. Dette innebærer også medstudentvurdering av tilsvarende antall obligatoriske innleveringer fra andre grupper.

Læremidler

 • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2
 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0
 • Lovsamling og/eller enkeltlover
 • Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG

Supplerende opplysninger

 • Faglig overlapp med SMF1042 Økonomistyring: 50%
 • Faglig overlapp med REA1081 Statistikk: 50%