Endringsledelse
2013-2014 - SMF3011F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelig metode
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om ulike teorier om hvordan endring faktisk skjer (ikke-planlagt endring og planlagt endring)

Ferdigheter:
Kandidaten kan selvstendig og i gruppe identifisere, planlegge og gjennomføre endringsprosjekter, på grunnlag av forståelse om hvor komplekst og sammensatt fenomenet endring er.

Emnets temaer

  • Organisasjonskultur
  • Perspektiver på organisatorisk endring
  • Organisasjonsendring – drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
  • Fra forståelse til handling – planlagt organisasjonsendring
  • Endringsprosesser og endringsstrategier
  • Ledelse av endringsprosesser
  • Endringsstrategi og endringsledelse

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
  • Vurdering av tre innleveringer (teller 30%)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Organisasjonsendringer og endringsledelse, Dag Ingvar Jakobsen, ISBN 82-450-0179-1
Organisasjonskultur, Henning Bang