Handel
2013-2014 - SMF3051F - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF2062 Markedsføring
 • SMF1261 Merkevarebygging

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2111 Investering og finansiering
 • SMF2141 Foretaksstrategi
 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

 •  Ha god kjennskap til ledelse av handelsbedrifter
 •  Kunne identifisere samt vurdere hvordan verdiskapning i handelsbedrifter oppstår
 •  Kunne bruke og videreutvikle teorier og metoder for å identifisere og fange opp verdiskapning i handelsbedrifter
 •  Kjenne til nasjonal og internasjonal organisering av handelsbedriften og dens omgivelser
 •  Kunne fordeler og ulemper med ulike typer kjededrift
 •  Kunne utvikle, evaluere, samt forbedre handelsbedrifters prisstrategi og pristaktikk

Emnets temaer

 •  Bransjens kjennetegn og organisering
 •  Markedsorientert ledelse av handelsbedrifter
 •  Forstå teorier for verdiskapning samt kunne forstå hvordan verdiskapning oppstår i handelsbedrifter
 •  Logistikk
 •  Kjededrift og markedsføringskanaler
 •  Franchisekjeder
 •  Allianser og lokaliseringsbeslutninger
 •  Gratispassasjer problematikk, opportunistisk atferd og tillit i samarbeidsallianser
 •  Prisstrategi og pristaktikk
 •  Dynamisk prising

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Hjemmeeksamen i gruppe (1-3 personer), 12 timer (teller 60%)
 •  Individuell flervalgstest, 1-2 timer (teller 40%)
 •  Begge deler må bestås separat.

Emnet avsluttes med eksamen rundt påske. Se eksamensplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 •  Hjemmeeksamen i gruppe: Alle trykte og skrevne 
 •  Individuell flervalgstest: Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Én obligatorisk innlevering

Læremidler

Eirill Bø, Geir Gripsrud og Arne Nygaard (2013): Ledelse av forsyningskjeder: Et logistikk og markedsføringsperspektiv . Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1302-3.

Supplerende opplysninger

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspørselen er stor nok til at begge profilemnene kan avvikles.