Materiallære for ingeniører
2013-2014 - TEK2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
-  ha bred kunnskap om grunnleggende materiallære, spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer. 
-  ha kunnskap om hvordan velge riktige materialer i konstruksjoner.
-  ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
-  ha generell kunnskap om fagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:
-  kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
-  kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:
-  kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
-  kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
-  kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig. 

Emnets temaer

 • Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
 • Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
 • Ingeniørmaterialer (stål, aluminium, plast, keramer og kompositter)
 • Eksempler på tilvirkning
 • Materialvalg i design/konstruksjon

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger (Campusstudenter)

Lab.øvelser (Campusstudenter)

Muntlig fremføring (Campusstudenter)

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60 %
 • Prosjektoppgave teller 40 %
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Deleksamen eller begge deler kan tas ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

For campusstudenter:

 • Muntlig fremføring av 1 øving, statusrapport prosjekt og prosjektrapport. (Campusstudenter)
 • Deltakelse på laboratorieøvelser. Laboratorierapport som må være godkjent. (Campusstudenter).

For studenter på fleksibel ingeniørutdanning:

 • Prosjektrapport skal inneholde beskrivelse og diskusjon av materialprøvemetoder aktuelle for valgte prosjektoppgave. (Fleksible studenter)

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere-ing.htm
Aktuell støttelitteratur:
- Metalliske materialer; A. Almar Næss; ISBN 82-519-1786-7
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- The Science and Engineering of Materials; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-534-25309-1
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
- Materials Science and Engineering: An Introduction; William D. Callister, Jr.; ISBN 978-0-471-73696-7