Produksjonsmetoder
2013-2014 - TEK2111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • For Bachelor i ingeniørfag maskin:TEK2011 Materiallære for ingeniører
 • For Bachelor i teknologidesign og ledelse: TEK2091 Materiallære

Forventet læringsutbytte

Etter bestått emne skal studentene ha kunnskap om:

 • Elementer av HMS (Helse miljø sikkerhet)som er relatert til produksjon og fremstillings prosesser.
 • De vanligste produksjonsprosesser og hvilke typiske produkter som fremstilles med disse metodene.
 • Noen få høyt spesialiserte fremstillingsprosesser (” Nye avanserte produksjonsmetoder”)
 • Økonomiske aspekter ved valg av produksjonsmetoder
 • Miljømessige forhold rundt valg av produksjonsmetoder
 • Industrielle styringer, Industrielt utstyr og sammensatte systemer.

Etter bestått emne skal studentene ha disse ferdigheter:

 • Forstå hvordan industrielle fremstillingsprosesser fungerer
 • Kunne enkel innstilling av industrielle maskiner.
 • Bruke noen spesifikke industrielle maskiner til fremstilling av komponenter. ( Eksempelvis sponskjærende utstyr)
 • Fastlegge og beregne produksjonsparametere for noen spesifikke fremstillingsprosesser. ( Eksempelvis sponskjærende utstyr)
 • Velge verktøyer for noen spesifikke fremstillingsprosesser. (Eksempelvis sponskjærende utstyr)
 • Velge optimale metoder for industriell produksjon

Generelle kunnskaper

 • Studentene skal kunne se valget av produksjonsmetode i et helhetlig perspektiv. Med dette menes spesielt økologiske, miljømessige forhold.
 • Studentene skal ha nok kunnskap om produksjonsmetoder til å kunne forstå hvordan ulike produksjonsmetoder påvirker en produktutviklingsprosess.

Emnets temaer

 • HMS
 • Støping
 • Formeprosesser
 • Sponskjærende bearbeiding
 • Oppdelende metoder
 • Metoder for polymer (plast) fremstilling
 • Fremstillingsmetoder for kompositter
 • Fremstilling av pulvermetaller
 • Sammenføyingsmetoder, herunder sveising
 • Spesielle fremstillingsmetoder
 • Forståelse av industrielle maskiner og hvordan disse styres.
  • PLS (Programmerbare logiske styringer)
  • CNC (Computer Numeric Control)
  • Hydraulikk
  • Pneumatikk
 • Lab.arbeid
 • Ekskursjoner

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Øvinger/problemløsning
 • Selvstudium/søke informasjon fra alternative kilder

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 12 - 14 forelesninger på campus  som er åpne for alle.
Dette  legges ut på nett:

 • Oppgaver til hver forelesning
 • Referater fra forelesninger
 • Enkelte veiledninger hvor studentene kan delta

I løpet av semesteret gjennomføres en 4 dagers samling på campus for nettstudenter hvor disse kan gjennomføre laboratoriearbeid.  Dette samkjøres med planlagt bedriftsbesøk.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • 2 fordypningsoppgaver som leveres skriftlig, gruppe eller individuelt, og teller 20 %  hver, tilsammen 40 %. Hvis det leveres som gruppe må gruppa føre arbeidslogg
 • Skriftlig eksamen 4 timer teller 60%
 • Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen
Fordypningsoppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.
Obligatoriske innleveringer/lab.arbeid kan søkes godkjent med ett års gyldighet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, Verkstedhåndboka

Obligatoriske arbeidskrav

7-10 laboppgaver som leveres individuelt eller gruppevis. 70% av lab oppgavene skal være godkjente min 2 uker før eksamen.

Læremidler

- Corneliussen, Rolf Garbo: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-767-4559-7
- Hartvigsen m.fl: Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-053-5707-5
- HMS Kompendium HIG Jo Sterten
- Rapid prototyping kompendium HIG TE Nicolaisen
- Beregning og valg av produksjonsparametere HIG TE Nicolaisen
- En innføring i industrielle styringer Kompendium HIG TE Nicolaisen
- Hydrauliske anlegg Kompendium HIG TE Nicolaisen
- Pneumatiske anlegg Kompendium HIG TE Nicolaisen

Støttelitteratur oppgis ved semesterstart