Ingeniørrollen
2013-2014 - TØL1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av egen profesjon innebærer både ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer bransjen står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer
 • gjøre rede for energiforskyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikilder
 • redegjøre for akademisk dannelse
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
 • anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy til formidling

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte

Emnets temaer

 • Miljølære
 • Energisituajonen i Norge
 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaer som blir undervist.

Emnet tilrettelegges for flex-studenter ved at alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Forelesningene vil overføres på internett og lagres på læringsplattformen. Prosjektveiledning ved bruk av webkonferanseverktøy etter eget opplegg.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert prosjektoppgave
 • Individuell faglig artikkel
 • Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltatt i 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs), undervisning og gruppeøvelser

Erstatter

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, kun navneendring