Studentbedrift
2013-2014 - TØL1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal ha god kunnskap om planlegging, etablering, drifting og avvikling av en mindre bedrift.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne benytte modere metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for gjennomføring og avvikling av en mindre bedrift. De skal gjennom egne erfaringer tillegne seg ferdigheter innen ideutvikling, nettverksbygging og etablering av samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:

Studentene skal ha en forståelse for betydningen av bærekraftig entreprenørskap både med hensyn til samfunn, miljø og ansatte.

Emnets temaer

Studentbedrift skal være en prosjektrettet oppgave og utføres som gruppearbeid. Studentene må selv etablere sin egen forretningsidè, utvikle egen forretningsplan. gjennomføre denne og avvikle studentbedriften i henhold til retningslinjer for Ungt entreprenørskap (UE). 

Følgene tema vil bli berørt:

  • Utvikling av forretningsidè
  • Utvikling av forretningsplan
  • Organisering og registrering av studentbedrift (SB)
  • Planlegging, drift og avvikling (inkludert årsrapport/årsregnskap) av SB
  • Samarbeidspartnere og nettverksbygging
  • Bærekraftig entreprenørskap

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene arbeider i en prosjektgruppe (anbefalt størrelse 2-4 studenter) hvor de selv etabler egen forretningsidé, skaffer mentor og revisor i henhold til UEs krav. Hver gruppe tildeles en veileder.

Studentbedrift er en erfaringsbasert læringsmetode hvor studentene må være aktive i tilegning av ny kunnskap. Det legges opp til noen ressursforelesninger og gjesteforelesninger.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurderingen inneholder et prosjektarbeid bestående av:

  • forretningsplan
  • prosjektresultat
  • sluttrapport
  • beskrivelse og refleksjon av prosjektprosessen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Periodisk sensurering med ekstern sensor hvert tredje år. Første gang våren 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved kontinuasjon må alle komponentene i mappen tas på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

4 mappeinnleveringer i løpet av emnet. Herunder loggført og spesifisert arbeidsinnsats (hvem har utført hva). Alle obligatoriske deler i  emnet må være godkjent.

Læremidler

Nils Per Hovland. Entreprenørskap og innovasjonsledelse. 2 utgave. Cappelen Damm AS

Helge Refsum og Odd Utgård (2009). Fra idè til ny virksomhet - en håndbok for nye vekstselskaper. Oslo: McKinnsey & Co.

Pakken Studentbedrift og nettbasert materiale fra Ungt Eprenørskap -www.ue.no 

Kompendier/artikler/henvisninger.

Supplerende opplysninger

Det forutsettes minimum oppmeldt 20 studenter for at emnet skal igangsettes.