Bacheloroppgave 20
2013-2014 - TØL3901 - 20sp

Forutsetter bestått

Bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper:

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter:

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Emnets temaer

Studenten velger selv temaer ut fra godkjent problemstilling.

Pedagogiske metoder

Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig rapport og muntlig presentasjon, hvor den muntlige presentasjonen kan føre til justering av karakteren på rapporten med én karakter opp eller ned. Det kreves at rapporten skal være bestått (bedre enn F) for at studenten kan fremstille seg for muntlig presentasjon.

Se ellers Supplerende opplysninger.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og intern sensor 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått  bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Problemdefinisjon
 • Prosjektplan/ forskningsskisse
 • Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer/ eventuelt produkt
 • Individuelt refleksjonsnotat
 • Presentasjon av oppgaven på Internett
 • Plakat
 • Abstract på engelsk
 • Dagbok/logg 

Læremidler

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.

 Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:
 - K. Halvorsen. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945
 - A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 82-7935-211-2
 - M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 82-463-0016-4
 - H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 82-05-30539-0
 

Supplerende opplysninger

Detaljert veiledning om bacheloroppgaver finnes i eget Fronterrom og på HiGs web http://www.hig.no/student/studentoppgaver.

Dersom karakteren påklages, vil dette medføre at det oppnevnes ny sensor på den skriftlige delen. Medfører ny sensur at karakteren på den skriftlige delen endres, må det gjennomføres en ny muntlig fremføring.