Bacheloroppgave CERN 30
2013-2014 - TØL3903 - 30sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått alle de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faginnhold, samtidig som det skal gi studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Gjennom oppgaven skal også studenten vise forståelse for metodisk arbeid og evne til refleksjon.

Etter gjennomført oppgave skal studenten være i stand til å

  • Identifisere, avgrense og definere en konkret faglig problemstilling
  • Planlegge og gjennomføre et prosjekt basert på anerkjent vitenskapelig metode
  • Presentere, både muntlig og skriftlig, resultatene av prosjektet
  • Skrive faglige rapporter på engelsk i henhold til internasjonale, vitenskapelige standarder

Emnets temaer

Bacheloroppgaven gjennomføres som del av et 6-12 måneders opphold som teknisk student ved forskningssenteret CERN i Geneve. Temaet for bachelorprosjektet defineres av CERN, og studenten jobber med dette i en konkret faggruppe under veiledning av en CERN-oppnevnt fagperson

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Bachelorprosjektet er et selvstendig faglig arbeid som utføres i en faggruppe ved CERN under en CERN-oppnevnt veileder. Det blir i tillegg oppnevnt en intern veileder ved HiG. Bacheloroppgaven skrives av studenten alene, fortrinnsvis på engelsk. Studenten sender jevnlige statusrapporter til sin veileder ved HiG

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten vurderes primært på grunnlag av den endelige rapporten men også på grunnlag av prosessen med utarbeiding og gjennomføring av oppgaven.

Vurderingen bygger på studentens evne til å

  • Arbeide systematisk og målrettet
  • Gjennomføre faglige prosjekter
  • Kritisk vurdere resultater av eget og andres arbeid, samt reflektere over konklusjoner/funn
  • Presentere prosjektet skriftlig i henhold til internasjonale, vitenskapelige standarder. Kravet til kvalitet på rapporten vil være noe strengere enn for en standard, internt gjennomført bacheloroppgave ved HiG

.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Den vanlige sensorordning for bacheloroppgaver ved studentens fagmiljø på HiG følges.

Supplerende opplysninger

  • Dersom spesielle hensyn tillater det, kan kandidaten søke dekan ved den ansvarlige avdelingen om å bli vurdert etter karakterskalaen "Bestått - Ikke bestått"
  • Utfyllende informasjon finnes i "Retningslinjer for bacheloroppgave ved HiG".