Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse - VKLED

Innledning

Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kommune og Institutt for Relasjonsbasert Ledelse AS har samarbeidet om utvikling av en videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse. Studiet sikter mot å utvikle egen lærerolle og praksis basert på forskning og kunnskap om betydningen av lærerens relasjonskompetanse i møte med elever, foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

En av de største utfordringene i skolesystemet er at for få elever fullfører videregående utdanning med de konsekvenser det får for samfunnet og den enkelte. Undersøkelser viser at elevenes motivasjon for læringsarbeidet er nedadgående gjennom grunnskolen. Vi ser også at læreren og læringsmiljøet har avgjørende betydning for at eleven trives og utvikler seg faglig og sosialt. I dette perspektivet er lærerens evne til å lede elever og ta ansvar for gode relasjoner av avgjørende betydning. Studiet i relasjonsbasert klasseledelse tar sikte på å styrke lærerens kompetanse til å ta dette ansvaret i skolehverdagen.

Videreutdanningen er prosess- og opplevelsesorientert. Formen veksler mellom teoretiske opplegg og praktisk trening gjennom øvelser og rollespill med faglige perspektiver og personlig refleksjon. Det legges stor vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudium over fire semester. Normert studietid er to år med en forventet studieinnsats på ca. 10 timer pr. uke.

Det anbefales at arbeidsgiver tilrettelegger for dette ved for eksempel én studiedag pr måned mellom de obligatoriske samlingene.

Studiet gir formell kompetanse på 30 studiepoeng (ECTS) innen høgere utdanning. Studiet er en videreutdanning (se "Opptakskrav").

Utvikling av en egen kompetanse knyttet til relasjonsbasert klasseledelse er en utfordrende prosess som forutsetter deltakelse i et læringsfellesskap der man har tilgang til regelmessig veiledning og kollegial støtte. Det kreves derfor minst 80% tilstedeværelse.

Forventet læringsutbytte

Videreutdanningen er primært et tilbud til lærere i grunnskolen. Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for relasjonsbasert klasseledelse
  • Relasjonens betydning for læringsmiljøet i forhold til elever, foreldre og kollegaer
  • Opplæringslovens § 9a
  • Foreldresamarbeid
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen relasjonsbasert klasseledelse
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen relasjonsbasert klasseledelse.

Ferdigheter

 • Kandidaten har utviklet sin egen praksis i relasjonsbasert klasseledelse
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning.
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over og håndtere utfordrende situasjoner og følelser.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i relasjonens avgjørende betydning for samspillets kvalitet
 • Kandidaten har bevisstgjort egen identitet som leder
 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og tar initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til relasjonsbasert klasseledelse
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter for dette studiet.

Målgruppe

Studiet er en videreutdanning der hovedmålgruppen er lærere i grunnskolen.

Opptakskrav og rangering

For ordinær opptak til videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse kreves minimum:

 • Treårig fullført relevant utdanning på høgskole-/ universitetsnivå eller tilsvarende
 • Ett (1) års relevant yrkespraksis

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Det legges hovedvekt på hvordan relasjonsbasert klasseledelse kan bidra til økt læring, bedre samarbeid og et bedre læringsmiljø. Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på en kunnskapsbasert og etisk forsvarlig måte. Det forventes at den enkelte student skal kunne formulere egne læringsmål og ha et aktivt forhold til disse.

Oppbygging
Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Til emnene er det knyttet arbeidskrav som skal være vurdert til godkjent innen gitte tidsfrister. Undervisningen vil foregå på åtte samlinger á to dager med ca. 12 ukers mellomrom. Samlingene arrangeres ved Høgskolen i Gjøvik.

VIU8481 Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelse (15 studiepoeng)
VIU8481 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentroller, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging fra Høgskolen. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet inkludert innhold, arbeids- og vurderingsformer. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i kunnskaps- verdigrunnlaget for relasjonsbasert klasseledelse. Sentralt vil være å få innsikt i grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak utøvelsen av relasjonsbasert klasseledelse. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for utvikling av relasjonsbasert klasseledelse.

VIU8491 Utøvelse av relasjonsbasert klasseledelse som profesjonell praksis (15 studiepoeng)

VIU8491 vil gi studentene en fordypning i relasjonsbasert klasseledelse som profesjonell praksis. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene knyttet til å utøve relasjonsbasert klasseledelse i en profesjonell sammenheng.

Arbeidsmåter

Gjennom skriving av logger, deltakelse i nettdiskusjoner mellom samlingene, øvelser, rollespill, kollegabasert veiledning på samlingene og prosjektarbeid vil kandidatene får anledning til å utvikle sin kompetanse innen relasjonsbasert klasseledelse.

Samlinger
Åtte samlinger, á to dager, vil bli arrangert i løpet av studiet. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Arbeidsmåtene i samlingene vil variere mellom:

 • forelesninger
 • diskusjoner
 • øvelser
 • rollespill
 • studentpresentasjoner
 • kollegabasert veiledning i grupper

 

Vurderingsformer
Vurderingen i studiet gjennomføres dels som formativ og dels som summativ vurdering.  Den formative vurdering i studiet er knyttet til studentenes gjennomføring av arbeidskrav og dokumentasjon av studiearbeider i en lærings- og vurderingsmappe. Hensikten her er primært knyttet til studentens læring og bevisstgjøring. Innlevering av arbeider til mappen, skjer fortløpende etter frister som settes for de enkelte arbeidskrav. Den summative vurdering i studiet tar utgangspunkt i studiekravene og studentenes prosjektarbeid. Den består av skriftlige oppgaver som skal innleveres og vurderes samt en posterpresentasjon. I forbindelse med den gruppebaserte semesteroppgaven og avsluttende prosjektoppgaven gjennomfører studieprogramansvarlig veiledningssamtale med hver gruppe.

Arbeidskrav
I studiet forutsettes skriftliggjøring av egne læringsmål, erfaringer og refleksjoner og at dette kobles til teori. Studentene skal kontinuerlig dokumentere eget studiearbeid gjennom innlevering av logger. Dokumentasjonen omfatter obligatoriske studiekrav som gjennomføres underveis i studiet. Den skriftlige dokumentasjon som utgjør mappen skal leveres elektronisk gjennom læringsplattformen ”Fronter” som studentene får opplæring i ved studiets begynnelse. Mappen skal leveres til fastsatt dato.

 

Dokumentasjonen i mappen skal omfatte:

 • Den individuelle læringsplanen (minst 500 ord)
 • Selvbiografi (minst 500 ord)
 • Seks kompetanselogger (hver på minst 500 ord)
 • Seks prosjektlogger (hver på minst 500 ord)
 • Tjueen diskusjonsinnlegg (hver på minst 25 ord)
 • Skriftlig kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver (hver på minst 200 ord)
 • Egenvurdering (minst 1000 ord)

Den individuelle læringsplanen er en beskrivelse av ens forventninger og ens personlige mål eller visjon for videreutdanningen samt en plan for hvordan man skal nå disse målene. Den skal beskrive relevante erfaringer og forkunnskaper og antatt relevans av relasjonsbasert klasseledelse for egen arbeidssituasjon. Som en del av planen skal studenten utarbeide et tidsbudsjett med en strategi for hvordan man skal organisere studietiden mest effektivt.

En selvbiografi er en refleksjon rundt sin egen livshistorie og psykologisk utvikling. Den skal beskrive hvordan denne unike historien vil kunne påvirke ens praksis i relasjonsbasert klasseledelse. Selvbiografien skal være personlig uten å være privat og studenten skal reflektere over hvor denne grensen går.

En kompetanselogg skal være en dokumentasjon av og refleksjon over utviklingen av ens egen relasjonskompetanse. Den skal bestå av to deler. Den første delen skal være en beskrivelse av lest litteratur og oppsummeringer av denne samt referater og egne tanker og ideer knyttet til foredrag, forelesninger og andre aktiviteter. Målet er å gi studenten øvelse i å sammenfatte fagstoff, integrere stoffet i egne forståelsesrammer, utøve kildekritikk, og se relevansen av teori for praksis. Den andre delen skal ta utgangspunkt i egen arbeidssituasjon og tematisere studentens personlig og profesjonell utvikling. Målet er å gi studenten øvelse i å reflektere over egen praksis, tenke kreativt, resonnere logisk og bli bevisst egne måter å oppfatte og bearbeide sine erfaringer.

En prosjektlogg er en beskrivelse og konkretisering av studentens bidrag til og arbeid med semesteroppgaven og den gruppebaserte eksamensoppgaven. Den skal inneholde egne refleksjoner knyttet til både gruppeprosess, ens egen rolle i denne prosessen og de konkrete problemstillinger gruppen arbeider med.

Et diskusjonsinnlegg er et innspill til en nettbasert faglig dialog i Fronter. Det kan være et innspill til et teoretisk spørsmål, refleksjoner som man ønsker tilbakemeldinger på, skildring av hvordan man har opplevd aktiviteter på samling, eller en kommentar til et innlegg fra en medstudent, osv.

En skriftlig kommentar til de andre gruppenes semesteroppgaver skal være en SWOT-analyse av hver av de andre semesteroppgaver. Basert på din gjennomlesing av de andre gruppenes semesteroppgaver skal du skrive en kommentar der målet er å veilede de andre gruppene i hvordan de kan forbedre prosjektet sitt.

En egenvurdering består av to deler. Første delen skal være en evaluering av egen måloppnåelse slik de ble satt fram i den individuelle læringsplanen. Andre delen er en vurdering av videreutdanningen i form av en SWOT-analyse samt en refleksjon i forhold til om videreutdanningen har bidratt i tilstrekkelig grad til utvikling av din kompetanse i relasjonsbasert klasseledelse.

 

Arbeid som skal vurderes

Semesteroppgaven leveres i slutten av emne 1 (VIU8481). Eksamen er et gruppearbeid som gjennomføres av to eller flere personer. Formen på oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlaget for prosjektet som gjennomføres i emne 2 (VIU8491). Gruppen utformer i samråd med fagansvarlig en problemstilling gruppen ønsker å arbeide med og en tittel på arbeidet. Det overordnete tema skal være 'relasjonsbasert klasseledelse som profesjonell praksis'. Semesteroppgaven skal omfatte minimum 1500 ord pr. gruppemedlem. Gruppen skal holde et framlegg innenfor en ramme på 20 minutter. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Den avsluttende prosjektoppgaven som leveres ved slutten av emne 2 (VIU8491). Eksamen er et gruppearbeid. Formen på eksamensoppgave skal fortrinnsvis være en fagartikkel basert på prosjektet som ble beskrevet i den gruppebaserte semesteroppgaven levert i slutten av emne 1 VIU8481 og gjennomført i løpet av emne 2 VIU8491. Oppgaven skal omfatte minimum 4000 ord. Avsluttende prosjektoppgaven gis bokstavkarakter og vektes med 40% i beregning av den endelige karakteren.

Posteren skal presenteres ved den siste samlingen. Posterpresentasjonen er gruppebasert og skal holdes innenfor en ramme på 1/2 time. Poster samt presentasjonen gis bokstavkarakter og vektes med 10% i beregning av den endelige karakteren for studiet.

Mappen leveres ved slutten av emne 2 VIU8491. Mappen er individuell. Den gis bokstavkarakter og vektes med 50% i beregning av den endelige karakteren.

Tekniske forutsetninger

For å kunne følge utdanningen er det en forutsetning at studentene har tilgang til PC med internett–tilkobling.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
VIU8481 Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelse O 7,5 7,5    
VIU8491 Utøvelse av relasjonsbasert klasseledelse som profesjonell praksis O     7,5 7,5
Sum: 0 15 0 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne