Bachelor i ingeniørfag - maskin - BIMAS

Innledning

Maskiningeniørens karrieremuligheter
Utdanningen gir en bred plattform for jobb innen en rekke fagfelt. Maskiningeniøren kan konstruere og utvikle nye produkter, utforme produksjonsutstyr og lede produksjon i verkstedindustri, produksjonsbedrifter, prosessindustri, offshore- og oljeindustri. Eller løse oppgaver i konsulentfirmaer og i kommunale og statlige tekniske etater.
Utdanningen er bygd opp og gjennomføres i nært samarbeid med industrien i regionen.

Vanlige arbeidsoppgaver for maskiningeniøren kan være:

 • Konstruksjon, utvikling og forbedring av produkter, konstruksjoner og produksjonsutstyr
 • Kvalitets- og produksjonsledelse
 • Utvikling og effektivisering av produksjonsprosesser
 • Drift av tekniske anlegg

Som en følge av et høyt investeringsnivå offshore forventes et stort behov for maskiningeniører i mange sektorer i de kommende år.

Studiet kvalifiserer for opptak til Masterstudium i Sustainable Manufacturing ved HiG og andre masterstudier i inn- og utland, f.eks. NTNU i Trondheim.

Om studiet

Bachelor i ingeniørfag-Maskin har to studieretninger:

 1. Industriell design (ID) med spesialisering innen konstruksjon og produktutvikling.  Fokus er på valg av riktige materialer, konstruksjon og funksjonell design, beregning av styrke, simulering med bruk av dataverktøy, tilrettelegging for produksjon og produksjonsledelse.
 2. Lean Manufacturing (LM) med mulighet for spesialisering innen verdiskapning, bærekraftig økonomi og fornybar energi. Konstruksjonsemnene er her erstattet av emner som fokuserer på miljø, ledelse og verdiskapende prosesser. Denne studieretningen må velges aktivt før 2. år påbegynnes.

En ny mulighet: Y-VEI
Studenter kan tas opp via Y-VEI med grunnlag i fagbrev/svennebrev og minimum 12 måneder relevant praksis. Y-VEI starter i juni med et kort forkurs i matematikk og deretter følges opplegget for tresemesterstudentene i 1. studieår. For de som søker opptak via Y-VEI vil emnet Norsk for Y-VEI være obligatorisk i tillegg. Det kan søkes fritak for ‘Valgfrie emner’ med inntil 20 stp. og ved behov kan det utarbeides individuelle utdanningsplaner i forbindelse med innpassing for y-veistudenter.

Studiets varighet, omfang og nivå

 • Studiet er på bachelornivå (syklus 1) med normert studietid 3 år.
 • Studiet gir totalt 180 studiepoeng og fører til graden ”Bachelor i ingeniørfag – Maskin, Industriell design / Lean Manufacturing” 
 • Studiet følger Ny rammeplan for ingeniørutdanning av 2011 hvor nivå , læringsutbytte, struktur og innhold er beskrevet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har grunnleggende kunnskaper om konstruksjon og/eller produksjon, materialer og kunnskap innen helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
 • Har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag og hvordan disse integreres i system- og produktutvikling, konstruksjon og produksjon.
 • Har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • Behersker utviklingsmetodikk, og kan anvende programmer for modellering/simulering og kan realisere løsninger og systemer.
 • Kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • Kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig
 • Kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Internasjonalisering

Maskinstudiet bruker 50 % engelskspråklige lærebøker, de øvrige er i hovedsak norske. Engelsk litteratur bidrar til at studenten blir fortrolig med engelsk skriftlig. Studentene vil i løpet av studiet skrive korte artikler og ha muntlige presentasjoner på engelsk.

Femte semester er tilrettelagt slik at studenten kan studere i utlandet, det er også mulig med forlengelse til og med 6. semester etter avtale (Bacheloroppgave). HiG har avtaler med flere studiesteder, for Maskin kan disse være aktuelle:

Målgruppe

Søkere fra videregående skoler, studenter fra teknisk fagskole og studenter som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.

For søkere med relevant fagbrev er studiet tilpasset gjennom Y-VEI.

Opptakskrav og rangering

I henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning kan følgende tas opp:

 • Søkere med generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1
 • Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarende kunnskaper i matematikk og fysikk
 • Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998–1999 og tidligere studieordninger, fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her
 • Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle opptakskravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her
 • Søkere som har generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her
 • For søkere med generell studiekompetanse som blir tatt opp til treterminordning, gjelder ikke det spesielle opptakskravet i matematikk og fysikk som er fastsatt her.
 • Y-vei: For søkere som tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, jf. § 3-3, med grunnlag i fagbrev/svennebrev og minimum 12 måneder relevant praksis, gjelder ikke det spesielle opptakskravet i matematikk og fysikk som er fastsatt her

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Alle emnene har en detaljert beskrivelse i egne emnebeskrivelser, som inneholder læringsutbytte, detaljerte temaer, pedagogiske metoder, vurderingsform og læremidler.  

Fordeling av emner i henhold til kravene i Rammeplan for ingeniørutdanning:

Emne  (krav) STP

Fellesemner  (30 stp) alle studieprogram

Matematikk1 (10), Ingeniørrollen (10), Ingeniørfaglig systememne (10)

30

Programemner  (50 stp) felles for begge studieretningene

Matematikk 2 (10), Fysikk og kjemi (10), Statistikk og Økonomi (10), Materiallære for ingeniører (10), Produksjonsmetoder(10)

50

Tekniske spesialiseringsemner (70 stp)

Studieretning Industriell Design (ID)
Mekanikk (10), Styrkeberegning (10), Elementmetoden (10), Teknologiledelse (10), Design av dynamisk påkjente konstruksjoner (10), Bacheloroppgave (20)
 
Studieretning Lean Manufacturing (LM)
Mekanikk (10), Termodynamikk og varmelære (10), Teknologiledelse (10), Utviklingsprosjekt Læring i Bedrift (10), Miljø og samfunn (10), Bacheloroppgave ingeniør (20)

70

Valgfrie emner (30 stp)

Anbefalte emner (30 stp) er satt opp i emnetabellen, andre valg mulig for emner som bidrar til faglig spesialisering.

Endringsledelse (10), Prosjektledelse (10), Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift (10), Bedrifts- og forretningssystemer  (10), Termodynamikk og varmelære (10), Ledelse med arbeidslivsjus (10), Nytenking og innovasjonsprosesser (10), Matematikk 3 (10)

30
Sum 180

Innhold fordelt på studieår  

Første studieår:  

Alle ingeniørutdanningene ved HiG

Ingeniørrollen : Gjennom forelesninger, øvinger og et gjennomløpende prosjekt skal studentene bli kjent med ingeniørens arbeidsområder og arbeidsmåter og bli bevisst på å se konsekvenser av ulike teknologiske løsninger.

Matematikk 1 gir et grunnlag for anvendelse i ingeniørfagene.

Begge studieretningene på maskin

Matematikk 2 for Bygg og Maskin er tilpasset anvendelse for de to nevnte områdene.

Materiallære og Produksjonsmetoder er typiske ingeniøremner som gir kunnskaper for valg av materialer og fremstilling av produkter. Mekanikk gir kunnskap og ferdigheter i beregning av krefter og påkjenninger i konstruksjoner.

Andre studieår :

Alle ingeniørutdanningene ved HiG

Ingeniørfaglig systememne har fokus på kvalitetsledelse og vitenskapelige metoder.
Fysikk/Kjemi gir innføring i beregning av bevegelser, svingninger, væskemekanikk og varmeoverføring, samt grunnlag i kjemi

Begge studieretningene på maskin
Dataassistert design fokuserer på modellering og simulering av maskiner og utstyr i 3D med bruk av SolidWorks. Programmet deles ut gratis til studentene

Industriell design (ID).
Styrkeberegning bygger på Mekanikk og Materiallære, emnet gir kunnskaper og ferdigheter i å dimensjonere maskindeler.
Elementmetoden gir kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av avansert programvare (ANSYS) for å beregne og dimensjonere maskindeler.

Lean Manufacturing (LM)
Teknologiledelse gir kunnskaper innen styring og drift av produksjonssystemer.
Utviklingsprosjekt Læring I Bedrift (LIB) øver opp ferdigheter ved at studentene bruker sine kunnskaper på aktuelle oppgaver knyttet til bedrifter og virksomheter.

Tredje Studieår :

Begge studieretningene har 3 valgemner i høstsemesteret (ett emne kan evt. tas i vårsemesteret). Forslag til emner er satt opp i egen tabell. Det er mulig å velge emner som bidrar til faglig spesialisering i dybde eller i bredde. Studenter som vil søke opptak til Teknologimaster ved NTNU tar Matematikk 3 og må i noen tilfeller dokumentere 10 stp. Fysikk.

Industriell design (ID)
Design av dynamisk påkjente konstruksjoner  gir kunnskaper og ferdigheter i utmatting av konstruksjoner

Lean Manufacturing (LM)
Termodynamikk og varmelære gir innføring i varmeoverføring, varmepumper, dampprosesser og forbrenning.

Bacheloroppgave ingeniør : Dette er en større avsluttende oppgave som gjøres i samarbeid med bedrifter og virksomheter. Oppgaven tar utgangspunkt i realistiske problemstillinger. Studentene jobber i grupper og bruker kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet. Studentene skal kunne presentere deler av oppgaven på engelsk, skriftlig og muntlig. Det er krav til antall opparbeidede studiepoeng for å kunne ta denne oppgaven (100 stp).

Næringsrelaterte oppgaver
Høgskolen i Gjøvik ligger i en region med et større antall vareproduserende og høyteknologiske virksomheter som Kongsberg Automotive, Benteler Aluminium Systems Norway, Steertec, Nammo, Sintef Manufacturing Raufoss, NCE Raufoss osv. Disse virksomhetene er i front på utvikling nye produkter basert på avansert material- og produksjonsteknologi. Det er etablert nettverk mellom høgskolen og et stort antall lokale virksomheter. Studentene vil derfor kunne tilbys oppgaver hvor de løser aktuelle, næringsrelaterte ingeniøroppgaver.

Laboratoriearbeid/praksis
Studenten skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praksis. En viktig arena er bedrifter og virksomheter i regionen som åpner for ekskursjoner, relevante oppgaver og veiledning. HiG har også egne laboratorier som brukes til oppgaver innen måleteknikk, materialtesting, bearbeiding, innovasjon osv.
 
Mastergradsstudier

Studentene fra begge studieretningene er kvalifisert for opptak til Mastergradsstudium innen Sustainable Manufacturing ved HiG og for teknologimaster i inn- og utland (Matematikk 3 og 10 stp. Fysikk kan kreves).

Gjennomføring av studiet
Studiet krever stor grad av tilstedeværelse, studentene tilbys også god oppfølging gjennom veiledning fra faglærer og læringsassistenter. Videre vil innleveringer og obligatoriske oppgaver kommenteres og evt. karaktersettes, hvis de er en del av karaktervurderingen. Jevnt arbeid gjennom studieåret viser seg å gi en bedre progresjon i læring enn lesing foran en avsluttende eksamen.

Det kan ved behov lages individuelle utdanningsplaner som tilpasses studentens tidligere kompetanse.

Studiekvalitet
Studiekvalitet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Kvalitetssystem og involvering av studentene
 • Aktivt samspill med partnere i industri og næringsliv ved utvikling av studiet
 • Forskningsbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning
Gjennom undervisning og praksis vil studentene få innsikt i teknologiutvikling. Studentene blir introdusert for metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre laboratoriearbeid og enkle FoU-arbeider. Allerede fra 1. studieår skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, bruk av litteratur og referanser. I siste studieår skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave der alle elementer inngår.

Fysikk

Omfanget av fysikk skal ifølge nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning være minst 10 studiepoeng, og dette er oppfylt gjennom obligatoriske emner i studiet:

Emnet «Fysikk og kjemi» inneholder omtrent 7 studiepoeng fysikk. Konkret dekkes følgende temaer:

 • Mekanikk: Kinematikk og dynamikk for translatorisk bevegelse og rotasjonsbevegelse, inkl. bl.a. Newtons lover, arbeid og energi, kraftmoment og spinn, og momentsetningen.
 • Svingninger
 • Fluidmekanikk:
  • Hydrostatikk: Trykk. Oppdrift. Krefter på neddykkede flater.
  • Hydrodynamikk: Kontinuitetslikningen. Bernoulli's likning.

Emnet «Mekanikk» inneholder omtrent 5 studiepoeng statikk. Sammen med emnet «Fysikk og kjemi» går derfor studiet i dybden innen fysikk-fagfeltet «mekanikk», slik dette er beskrevet i rammeplanen.

Tekniske forutsetninger

Studenten må ha tilgang til datamaskin (fortrinnsvis bærbar Windowsbasert PC med dedikert grafikk). HiG tilbyr et antall maskiner på PC-lab. De fleste innleveringer/rapporter skal leveres til digital læringsplattform i spesifisert format (Fronter LMS).

Emnetabeller

1. Industriell Design

Hovedvekten legges på bærekraftig konstruksjon og produktutvikling. Det krever ferdigheter innen materialvalg, funksjonell utforming av produkter, avanserte beregninger (manuelt/dataverktøy), simuleringer og produksjonsmetoder. Ledelsesfagene fokuserer på ’Lean’ tankegang for konstruksjon og produksjon.


Bachelor i ingeniørfag - maskin - studieretning industriell design 2013-2016

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA1141 Matematikk 1 O 10          
TØL1001 Ingeniørrollen O 10          
TEK2011 Materiallære for ingeniører O 10          
TEK2111 Produksjonsmetoder O   10        
BYG2251 Mekanikk O   10        
REA2071 Matematikk 2 for bygg og maskin O   10        
TEK1002 Dataassistert design O     10      
TEK2001 Elementmetoden O     10      
REA2101 Fysikk og kjemi O     10      
TEK2021 Styrkeberegning O       10    
TØL1011 Ingeniørfaglig systememne O       10    
SMF2251 Statistikk og økonomi O       10    
TEK2031 Teknologiledelse V         10  
SMF1212 Prosjektledelse V         10  
SMF3012 Organisasjonspsykologi og endringsledelse V         10  
TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner O           10
TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. Lean Manufacturing

Hovedvekten legges på bærekraftig industriell produksjon og på verdikjeder. Ledelsesfagene har samme fokus som for Industriell Design.
Denne studieretningen velges etter fullført første år.


Bachelor i ingeniørfag - maskin - studieretning Lean Manufacturing 2013-2016

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TØL1001 Ingeniørrollen O 10          
TEK2011 Materiallære for ingeniører O 10          
REA1141 Matematikk 1 O 10          
TEK2111 Produksjonsmetoder O   10        
REA2071 Matematikk 2 for bygg og maskin O   10        
BYG2251 Mekanikk O   10        
TEK1002 Dataassistert design O     10      
TEK2031 Teknologiledelse O     10      
REA2101 Fysikk og kjemi O     10      
SMF2251 Statistikk og økonomi O       10    
TEK2071 Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift O       10    
TØL1011 Ingeniørfaglig systememne O       10    
ENE1061 Miljø og samfunn V         10  
SMF1212 Prosjektledelse V         10  
SMF3012 Organisasjonspsykologi og endringsledelse V         10  
ENE2031 Termodynamikk og varmelære O           10
TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner for begge studieretninger

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK2071 Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift V       10    
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V       10    
ENE2031 Termodynamikk og varmelære V       10    
SMF1212 Prosjektledelse V         10  
TEK2031 Teknologiledelse V         10  
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer V         10  
REA3011 Matematikk 3 V         10  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne