Bachelorstart teknologidesign og ledelse - Campus Bali 30 studiepoeng - H_BTEKD1

Innledning

Oppstart Bachelor i Teknologidesign og ledelse, TDL, er et tilbud til studenter som ønsker å ta første semester i den treårige Bachelor i Teknologidesign og ledelse.
Det dukker stadig opp nye produkter på markedet. Produkter med lik funksjonalitet, kvalitet og pris. Det som skiller dem, er designet. Hvilket materiale og utforming har produktet, hva er kostnadene for produksjon og utvikling, hvor skal lista for kvalitet ligge og hvordan skal produktet markedsføres? Som student ved teknologidesign og ledelse får du kunnskap og ferdigheter innen designteori, nyskaping og produktutvikling.
Og nå kan du i tillegg oppleve deler av studietiden i et internasjonalt miljø med de mange spennende impulsene det fører med seg.
Campus Bali og NORCIS
Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Nordic Centre for International Studies (NORCIS) om Bachelorstart Teknologidesign og ledelse, som blir avholdt på Campus Bali. I tillegg til den faglige utdannelsen vil du som student få muligheten til å oppleve en annerledes kultur – en erfaring som kan være nyttig senere i livet.

NORCIS utgjør i dag det nordiske senteret ved Udayana Universitetet på Bali, som til sammen har mer enn 25 000 studenter. Les mer nyttig informasjon om hvilke unike muligheter du kan oppleve, ved å besøke vår nettside om Campus Bali. For mer informasjon om studiestedet, samt studieavgift til HIG og semesteravgift for studier på Campus Bali, - besøk nettsiden til NORCIS.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et halvt års studium på lavere grads nivå (syklus 1) med normert studietid 6 måneder. Omfanget er 30 studiepoeng. Etter dette studiet kan du søke innpassing til bachelorstudiet i teknologidesign og ledelse på HiG i andre semester. Søknadsfrist for dette er 15.november, og det forutsettes minimum 20 studiepoeng bestått.

Forventet læringsutbytte

Studentene vil etter endt utdanning tilfredsstille de gjeldene krav til læringsutbytte som er definert i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kandidatene skal ha ved avsluttet utdanning.

Bachelorstart teknologidesign og ledelse består av emner innenfor hovedgruppene:

  • Basisemner (Grunnleggende matematikk og statistikk og Bedrifts- og foretningssystemer)
  • Teknologiemner (Materiallære)

Designemner og ledelsesemner kommer senere i studiet ved evt. innpass i bachelor i teknologidesign og ledelse.
I ”Grunnleggende matematikk og statistikk” vil studentene få grunnleggende kunnskaper om matematikk og statistikk som et viktig verktøy i økonomifaglig problemløsning og få et grunnlag for videre spesialisering i matematikk, statistikk og økonomi. Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

I ”Bedrifts- og foretningssystemer” vil studenten få innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv. Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov. Emnet er grunnleggende for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse av hvordan bedrifter fungerer i markeder med vekslende rammebetingelser.

Emnet ”Materiallære” gir studenten grunnleggende kunnskap om metaller og en innføring i andre designmaterialer som plast, keramer og kompositter. Det legges vekt på hvordan materialenes oppbygging påvirker egenskapene og hvordan egenskapene kan endres med forskjellige prosesser. Videre blir det sett på hvordan velge materialer i design.
For fyldigere beskrivelse av læringsutbyttet for dette semesteret, vises til den enkelte emnebeskrivelse.

Internasjonalisering

Studiet foregår på Bali.

Bedrifter konkurrerer i et internasjonalt marked og kandidater som har internasjonal erfaring i fra sitt studium er ansett som attraktive kandidater.

Målgruppe

Bachelor i TDL-studiets målgruppe er personer som kan jobbe selvstendig og i grupper og er interessert i:

  • Designprosessen fra produkt idé til ferdig produkt
  • Estetisk design og produktutvikling
  • Teknologi/metoder for å lage produkter
  • Ledelse av mennesker og samarbeid i team

TDL-studenter er ofte studenter som kommer direkte fra videregående skole og studenter med yrkeserfaring og praksis. Dette gir en fin blanding av studenter i forhold til læring og utveksling av erfaringer. Studenter som i tillegg ønsker å se sin utdannelse i et globalt perspektiv, vil finne et semester på Campus Bali både lærerikt og interessant.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

For en oversikt over studiets innhold viser vi til emnetabellen nedenfor.

Merknader  til søknad om innpassing for videre studier på bachelor i teknologidesign og ledelse:
Emnet SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer går i dette halvåret i stedet for SMF1321 Analytisk tegning, form og farge, som inngår i det ordinære bachelor i teknologidesign og ledelsestudiet på HiG. For studenter som søker overflytting til bachelorstudiet vil SMF1321 tas tredje semester på HiG i stede for SMF1301.

For resten av studiet, se: Bachelor Teknologidesign og ledelse på HiG.

Pedagogisk opplegg på Bali

Studentene som følger ett semester ved vårt studiesenter på Bali vil bli tett fulgt opp. De fleste emnene har maksimalt 30 studenter for å få til en bedre individuell oppfølging. Emnet Materiallære tilbys nettbasert med faglig støtte fra Campus HIG. For de øvrige emnene vil enkelte av forelesningene foregå via internett fra HiG, men det vil være forelesere og fagpersonell til stede for å kvalitetssikre undervisningen i alle ledd. Vi legger vekt på variasjon i undervisningen, samt bruk av teknologiske hjelpemidler slik at studentene vil oppleve mestring og suksess. Små feltarbeid og turer vil stimulere til læring. Et studieopphold på Bali vil gi studentene en merverdi i form av flerkulturell forståelse. Denne kompetansen er i vårt moderne samfunn høyt verdsatt i yrkeslivet og samfunnet for øvrig. I tillegg vil det bli gitt forelesninger, oppgavearbeider og samlinger der foreleser er fysisk til stede hos studentene.

Det er viktig å understreke at dette er et fulltidsstudium som krever stor arbeidsinnsats for å fullføre på lik linje med lignende studier i Norge.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at TDL studenten har tilgang til bærbar datamaskin med standard programvare (Word, Excel, Power Point), trådløst nettverkskort og tilgang til internett.
Det forutsettes også tilgang til hodesett med høytalere med USB kontakt og minijack (lydkort tilkopling).

TDL studiet er tilrettelagt for noe kontakt med lokale bedrifter, og her vil NORCIS kunne bistå med å opprette kontakt.

Emnetabeller

Emner bachelorstart teknologidesign og ledelse Campus Bali

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk O 10
TEK2091 Materiallære O 10
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer O 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne