Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
2014-2015 - ERG2001 - 10sp

Forutsetter bestått

  • ERG1011 Anatomi og fysiologi
  • ERG1021 Helse og aktivitet
  • ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Anbefalt forkunnskap

1. studieår

Forventet læringsutbytte

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskap om funksjonsnedsettelser forårsaket av diagnoser med høy prevalens i befolkningen. Ergoterapeutisk behandling av disse, tekniske hjelpemidler, utprøving og vurderinger og bedømning.

Kunnskap: Studenten skal
● gjøre rede for diagnoser innen nevrologi, ortopedi, reumatologi og geriatri med høy prevalens i befolkningen, og beskrive hvordan disse kan forårsake segresjon i arbeidslivet og i deltakelse i samfunnet
● beskrive psykiske lidelser med høy prevalens i befolkningen
● beskrive prinsipper for ergoterapeutiske behandling, metoder og strategier ved fysisk og psykisk sykelighet, samt kjenne til psykososiale og fysiske arbeidsmiljøfaktorers påvirkning på menneskers helse og arbeidskapasitet
● gjøre rede for tekniske hjelpemidler og arbeidstekniske hjelpemidlers betydning for å muliggjøre delaktighet og integrering i arbeidsliv og samfunn for individer med somatisk eller psykososial funksjonsnedsettelse
● beskrive ergoterapeutisk behandling/tiltak i tilknytning til nedsettelse av ADL - funksjoner hos brukere
• Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

 Ferdighet: Studenten skal
● benytte kartleggingsinstrumenter for somatisk og kognitiv funksjonsutredning
● fremme utføring av aktivitet ved rehabilitering av personer med somatiske helseproblemer/uhelse
● kunne planlegge et ergoterapeutisk behandlingsprogram med utgangspunkt i et somatisk eller psykososialt helseproblem
● studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse: Studenten skal
● være fortrolig med å dokumentere skriftlige vurderinger i pasientjournaler; ergoterapeutiske målsetninger; intervensjoner og evalueringer under veiledning
● forstå betydningen av kunnskapsbasert ergoterapi

Emnets temaer

Sykdomslære, evidens, dokumentasjon, ergoterapeutisk behandling/rehabilitering, ADL, tekniske hjelpemidler.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor ergoterapi som ligger på høgskolens hjemmesider.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.