Lokalt utviklingsarbeid i en globalisert verden: Et mangfold av praksiser
2014-2015 - MHL4031 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MHL 4001, 4011, 4021 eller tilsvarende kompetanse.

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om et mangfold av metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid, både Norge og i andre land.
Studentene har grunnleggende kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale forhold påvirker lokalsamfunn, og om de globale utfordringene som verden står overfor.
Studentene har tilegnet seg teorier og analyseverktøy som kan brukes til å analysere prosjekter og metoder for utviklingsarbeid med hensyn til hvilke perspektiver, verdigrunnlag og kunnskapssyn de bygger på.

Ferdigheter

Studentene kan analysere og forholde seg kritisk til hva som er et godt lokalt utviklingsarbeid og hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.

Generell kompetanse

Studenten har videreutviklet sitt engasjement og sine personlige vurderinger av hva som er godt lokalt utviklingsarbeid.
Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor helsefremmende lokalsamfunnsarbeid basert på egne erfaringer med og kunnskap om lokalt

Emnets temaer

Emnet tar utgangspunkt i globale og nasjonale utfordringer og muligheter. Det legger opp til dialoger om hvordan disse preger og bør prege lokalt utviklingsarbeid i Norge og i andre land. I emnet presenters ulike metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid samt et knippe av teorier og analyseverktøy som er egnet til kontekstuelle analyser av , verdier og kunnskapssyn i lokale settinger. Med denne bakgrunnen velger studentene et nyskapende prosjekt i Norge eller i et annet land som de ønsker å studere. Arbeidet med prosjektet varer hele semesteret og munner ut i en prosjektoppgave. Gjennom egen og delt erfaring, gir emnet bred kunnskap om et mangfold av gode metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid.

Internasjonale og nasjonale rammebetingelser og utfordringer
Målet om en bærekraftig utvikling og dets konsekvenser for lokalt utviklingsarbeid
Empowerment, utvikling nedenfra og selvhjelpsgrupper
Maktformer i moderne samfunn
Prosjektanalyse, evaluering og helsekonsekvensutredning
Dialog, samhandling og helsekommunikasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, deltagerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning. Ekskursjon til et prosjekt i Norge eller utlandet etter studentenes eget valg i forbindelse med semesteroppgaven (eksamensoppgaven). For studenter som ønsker det, vil det bli tilrettelagt for et 2 – 4 ukers besøk ved Manavodaya-instituttet i India.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 
Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen som består av prosjektanalyse/evaluering som studentene har arbeidet med gjennom hele semesteret (50%)

Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)

Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Pensum emne MHL4031. Det vil bli noen endringer i pensum høsten 2014
Bregnballe, Anne (2011): Maktmekanismer i moderne styringsformer – en casestudie inspirert av    Foucault (under publisering) - 25 sider   (kompendium)              
 Bregnballe, Anne og Øvrelid, Bjarne (2011): Samfunnsforskning er løsningen, men hva var problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans. Debattinnlegg i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/11 – 13 sider (kompendium)
 Chambers,Robert (1997/2005): Whose Reality Counts? UK: ITDG Publishing - 240 sider 
 Chambers, Robert (2008): Participatory Methodologies: Drivers for Change. Kapittel 9 i Revolutions in development inquiry (e-bok) - 25 sider
 Eriksson og Karlsson (2008): Att utvärdera välfärdsarbete Stockholm: Gothia Förlag, (kap. 1, 6, 7 og 8) – 47 sider 
 Flyvbjerg, Bent (2001): Making Social Science Matter, Cambridge University Press (finnes også på dansk og e-bok). Kap. 5 og kap. 9. (Side 53 – 65, 129 – 140) - 21 sider  
 Fugelli, Per (2008): Nok – punktet. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 1, 2, 10, 11, 12) -  80 sider
 Green and Tones (2010): Health Promotion, SAGE (Introduction, chap. 1, 2, 8, 9, 11) -  230 sider  
 Holte, Fritz C. (2008): En fjerde vei. Oslo: Unipub (kompendium), side 9 – 23  – 14 sider
 Mathiesen, Thomas: Det uferdige. Oslo: Pax forlag.  - 145 sider

85 utvalgte sider i kompendium fra Jungh, Robert: Håndbok i Fremtidsværksteder, Dønnestad og Sanner (2006): håndbok for forandrere og Chambers, Robert (2002): Participatory workshops og Idebanken: Verktøykasse

Ca. 75 sider selvvalgt pensum som benyttes i forbindelse med prosjektvalget.

I alt ca. 1000 sider