Anatomi og fysiologi
2014-2015 - PARA1003 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
•    Har kunnskap om menneskets anatomiske oppbygning.
•    Har kunnskap om organer og organsystemers normale funksjon og samspill.

Ferdigheter
Kandidaten:
•    Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi i utøvelsen av ambulansefaget.

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag. Anatomi omhandler kroppens oppbygning og fysiologi beskriver hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Innhold:
•    Celler og vev
•    Nervesystemet og sansene
•    Det endokrine systemet
•    Blodet og sirkulasjonssystemet
•    Immunsystemet
•    Respirasjonssystemet
•    Nyrer og urinveier
•    Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
•    Muskel- og skjelettsystemet
•    Temperaturregulering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og/eller ekstern sensur.

Obligatoriske arbeidskrav

1) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.

Læremidler

Gunnar Nicolaysen og Per Holck (red.) 2. utgave 2014: «Kroppens funksjon og oppbygning»