Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
2014-2015 - PRU2002D - 5sp

Forutsetter bestått

PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Har kunnskaper om grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger overfor akutt, kritisk og kronisk syke.

Ferdigheter - studenten:

 • Gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse for å ivareta pasientsikkerhet, og begrunner disse faglig.
 • Har handlingsberedskap med tanke på å møte den akutt, kritisk og kronisk syke pasienten.

Generell kompetanse - studenten:

 • Er bevisst elementene i smittekjeden.
 • Viser respekt for pasienten og de han/hun samarbeider med.
 • Er mottakelig for veiledning.

Emnets temaer

BHLR (ink. sertifisering), førstehjelp (ink. øvelse), O2-behandling og sug, perifert venekateter, infusjoner og infusjonspumper, medikamenthåndtering, forflytningsteknikk, sentrale venekateter, blodsukkermåling, BT og puls, enteral- og parenteral ernæring.
Gruppedynamikk, selvmordsproblematikk, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke pasienter.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering, skill station, erfaringslæring.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid/simulering. Det gjennomføres passeringstest på følgende måte:

 • Før VP 2002 testes alle studentene som skal ut i somatisk praksis.
 • Før VP 2012 testes alle studentene som har vært i psykiatrisk praksis og som skal ut i somatisk praksis. I tillegg trekkes det ut et antall studenter av de resterende som skal  ut i somatisk praksis.
 • Før VP 3002 trekkes det ut et antall studenter som skal ut i somatisk praksis.

Passeringstesten må være bestått før studenten får begynne i veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringstest vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt inntil 3 forsøk for studenten på passeringstesten før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Laboratoriearbeid/simulering.
 • Dokumentert deltagelse.
 • Studie- og gruppeoppgaver.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få godkjent PRU 2002.

Læremidler

PPS - Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via fronter.
Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen studieenhet 2.