Bacheloroppgave i radiografi
2014-2015 - RAD3911 - 15sp

Forutsetter bestått

  • Alle tidligere teoretiske eksamener ved radiografutdanningen unntatt mappevurdering i RAD3011.
  • Alle praksisperioder unntatt praksis 5 (RPR3041) og 6 (RPR3051).

Anbefalt forkunnskap

Forutgående emner.

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven:
Studenten viser innsikt i sider av radiograffaget, og ferdigheter i å utføre en større selvstendig oppgave av vitenskapelig art innen radiograffaglige emneområder. Studentene kan velge mellom ulike foreslåtte temaer. Det åpnes for at studentene kan søke om selvvalgt tema. Dette må da godkjennes av veileder.

Følgende læringsutbytter er tilknyttet bacheloroppgaven:
•Vise innsikt i et avgrenset fagområde
•Vise evne til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering av eget arbeid
•Vise innsikt i arbeidsmåter som brukes i forskning og faglig utviklingsarbeid

Følgende læringsutbytter er tilknyttet undervisning:
•Viser kunnskaper om samarbeid og kommunikasjonsferdigheter i forhold til ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsstrategier
•Utvikler ferdigheter i veiledning, rådgivning og undervisning
•Viser evne til å yte omsorg og ivaretagelse av pasient og pårørende på en tilfredsstillende måte med hensyn til kommunikasjon, medmenneskelighet og respekt gjennom undersøkelse eller behandling
•Viser en reflektert holdning til teknologiens muligheter og begrensninger, samt forholdet mellom teknologi og menneske
•Forklarer valg av supplerende (alternative) modaliteter, og i hvilke tilfeller de forskjellig modaliteter egner seg best

Emnets temaer

Kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen radiograffaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emneområder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter studentaktive pedagogiske metoder. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, selvstudie, lab-øvelser og simulering.

Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på oppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen. To timer av det totale veiledningstilbudet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i grupper på 2 - 3 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Studentene har selv ansvar for danning av gruppene. Skriftlig oppgave vil gi en foreløbig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt.

Oppgaven skal leveres elektronisk i pdf-format i Fronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser. Begge deltar også på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuasjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave. Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Prosjektskisse må leveres og godkjennes innen fastgitt dato.
  • Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. Prosjektplan må være godkjent av veileder.
  • Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Det vil bli satt opp muntlig framlegg på våren til fastsatt dato der studentene legger fram sitt arbeid med fordypningsoppgaven så langt. Studentene vil her få tilbakemelding fra medstudenter og veilederteamet.
  • Studentene må presentere oppgaven på et åpent seminar etter innlevering.

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

RAD3901 og RAD3902

Supplerende opplysninger

Det åpnes for at studentene kan skrive bacheloroppgave i gruppe med studenter fra andre utdanninger ved Høgskolen i Gjøvik. Dette forutsetter at frister og krav til oppgaven gitt av Seksjon for helse, teknologi og samfunn overholdes.