Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
2014-2015 - SPL1004 - 14sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre – og urinveisystemet og reproduksjonssystemet
 • navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskriver biokjemiske prosesser
 • navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon
 • forklarer hvordan smitte spres, og anvender og begrunner generelle hygieniske tiltak
 • beskriver kroppens normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
 • kjenner til de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 • navngir og beskriver de mest relevante sykdomsfremkallende mikrobene og deres virkning på kroppen

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, hygiene og mikrobiologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Elektronisk flervalgstest, 1 time i mikrobiologi/hygiene (15%)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer i anatomi/fysiologi/biokjemi (85%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig skoleeksamen og 1-times flervalgstest

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • "Begrepsavklaring" til skriftlig skoleeksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.